Okruhy SZZk, samostatný projekt

Základní informace k SZZ z bakalářského oboru Žurnalistika

Bakalářská SZZk sestává z:

A. obhajoby bakalářské diplomové práce
B. ústní zkoušky, která má čtyři části (viz studijní plán, „modrá kniha“)

  1. Základy komunikačních a mediálních studií (témata jsou pokryta především kursy Úvod do studia médií, Úvod do studia komunikace, Úvod do teorie mediální komunikace a Základy mediálních studií)
  2. Teoretické rámce žurnalistiky (témata jsou pokryta především kursy Zpravodajství, Publicistika, Stylistika, Etika v žurnalistice, Zdroje žurnalistických informací a Média a právo)
  3. Žurnalistická specializace (dle volby studenta: politická/ekonomická/kulturní/sportovní/vědecká/ zdravotně-sociální – výběr podle absolvovaných disciplín)
  4. Žurnalistická profese (dle volby studenta: televizní/rozhlasová/fotografická/tištěná/internetová/DTP/ analytická – výběr podle absolvovaných disciplín)  

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Žurnalistika, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci. SZZk z částí 1. a 2. probíhá formou ústního zkoušení. Student si vylosuje dvě otázky, které ze zveřejněných okruhů vycházejí (znění otázek není totožné s okruhy!). Student nejprve samostatně hovoří o tematice dané vylosovaným okruhem, poté komise pokládá doplňující otázky. Důraz je kladen na samostatnou prezentaci dosaženého vědění.

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek).

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení. 

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 30 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

Obhajoba samostatného projektu

SZZk z částí 3. a 4. probíhá formou strukturované obhajoby samostatného projektu. V prezentaci vychází student ze záměru projektu, dokládaném ukázkami z jeho realizace. Následně komise pokládá doplňující otázky.

K této části zkoušky student předloží portfolio praktických výstupů, které v průběhu studia realizoval (u audiovizuálních materiálů formou odkazu). Portfolio je nutno odevzdat (v adekvátní podobě) na sekretariát KŽ nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk. 

Obhajoba se skládá ze dvou samostatných částí, doplněných o diskusi a hodnocení komise:

  1. V první části student reflektuje tematickou specializaci, ke které projekt vztáhl (volba tématu, kontext dané tematické oblasti2 atd. – v rozsahu cca 5 minut).
  2. Ve druhé (4) poučeně reflektuje technicko-řemeslné/profesní postupy, které při realizaci užil (způsob zpracování, volby jednotlivých řešení – v rozsahu cca 5 minut).  

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce v PDF

– z oboru: