Rozvrh a harmonogram

Mimořádné změny v souvislosti s pandemií COVID-19

Sledujte prosím aktuální změny (související se situací kolem covidu-19) na webu fakulty. Zejména pokud jde o způsob odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací. 

Data blokové výuky LS 2022

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Workshop rozhlasové žurnalistiky: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4.
Workshop foto žurnalistiky: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5.
Workshop psané žurnalistiky: 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31 .3., 14. 4., 28. 4.
Workshop online žurnalistiky: 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5.
Workshop DTP: 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3.,14. 4., 28. 4.
Média a právo: 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5.
Základy kriminologie: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5.
magisterské studium

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Teorie interpretace: 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4.
Mediální studia 2: 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5.
Kvantitativní výzkum: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5.
Kvalitativní výzkum: 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5.
Queer – média – popkultura: 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4.
Kultura a / vs. příroda: výuka od 17. 3., data budou upřesněna

ZMĚNA VYHRAZENA! Výuka je realizována převážně odborníky z praxe a ti musí ve výjimečných případech reagovat na aktuální pracovní úkoly. Před uvedenými termíny má vždy přednost aktuální informace od vyučujícího či zaslaná via STAG / Moodle.

Data blokové výuky ke stažení v PDF

Harmonogram akademického roku 2021 / 2022

Harmonogram 2021 / 2022 ke stažení v PDF

Průběh studia

Akademický rok 2021/2022: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v zimním semestru: 20. 9. – 17. 12. 2021
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)  
Zimní zkouškové období: 3. 1. – 11. 2. 2022
Výuka v letním semestru: 14. 2. – 13. 5. 2022
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)
Letní zkouškové období: 16. 5. – 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny:  1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Splnění studijních povinností

Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý akademický rok (2021 / 2022):  6. 9. 2022

Zkoušková období končí 11. 2. 2022 (pro ZS) a 30. 6. 2022 (pro LS).

Konečné termíny pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci akademického roku 2021/2022:
- pro ZS: 31. 1. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)
- pro LS: 17. 6. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2021 / 2022: 5. 9. 2022.

Odevzdání projektu BDP/MDP: do 4. 4. 2022 (14:00)
(platí pro 2. ročník Bc. studia a 1. ročník Mgr. studia. Formulář + manuál jsou ke stažení na webu katedry; odevzdání projektu do stanoveného termínu do moodlu příslušného předmětu PPBPN/PPDMN formou odevzdání úkolu; soubor nazvěte dle konvence „projekt_BDP_Zurnalistika_Novy_Karel.doc“; bližší pokyny k podobě projektu a k procesu odevzdání jsou uvedeny tamtéž).

Zadání BDP/MDP:
Bez  schválení  projektu  BDP/MDP  vedením  katedry  nelze  podat  závazné  zadání BDP/MDP!
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem do IS STAG je 20. 5. 2022.

LEDEN 2022

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 12. 11. 2021. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 13. 12. 2021, 15:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 6. 12. 2021, 15:00 (pro termín obhajob v lednu 2022; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD) – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v lednu 2022 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP.

Zadání Samostatného projektu (nebylo-li odevzdáno již v minulém semestru) je třeba odevzdat nejpozději: do 1. 11. 2021, 14:00 (pro termín SZZk v lednu; pro termín SZZK v květnu/červnu 2022 je třeba zadání Samostatného projektu odevzdat nejpozději: do 6. 12. 2021).

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 9. 12. 2021, 14:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci ZS 2021 / 2022: 31. 1. 2021 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 13. 12. 2021, 15:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 3. 1. do 21. 1. 2022.

Zápis do IS STAG pro LS 2021 / 2022 probíhá od 18. 1. (mgr. studium), resp. 20. 1. (bc. studium) do 21. 2. 2022, 24:00.

Nejpozději do 19. 2. 2021 je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat (poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na místa uvolněná na poslední chvíli).

Přijímací řízení

Podání přihlášky do magisterského studia: od 1. 11. 2021 do 15. 3. 2022.
Podání přihlášky do Ph.D. studia: od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022.

(KVĚTEN/)ČERVEN 2022

Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2022 / 2023 budou zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 11. 2021), a dále podmínky, za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz níže). Nesprávné rozhodnutí  se může  stát  příčinou  nepřijetí  do  navazujícího  magisterského  studia v akademickém roce 2022 / 2023! Uchazeč se v takovém případě může ucházet o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 2023 / 2024!

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 25. 3. 2022. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 5. 5. 2022, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 28. 4. 2022, 11:00 (pro termín v květnu/červnu 2022; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD). – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v květnu/červnu 2022 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky (tj. studenty, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaného počtu kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsání k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce): 24. 4. 2022.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 5. 5. 2022, 11:00 (bylo-li zadání řádně odevzdáno v předchozím semestru do 6. 12. 2021).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 5. 5. 2022, 11:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v LS 2021 / 2022: 17. 6. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 23. 5. do 17. 6. 2022.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek:
- bakalářské prezenční studium: 14.–15. 5. (a příp. 21.–22. 5.) 2022
- navazující magisterské studium - jeden studijní program: 13. 6. 2022
- navazující magisterské dvouoborové studium - kombinace dvou studijních programů: 14. 6. 2022

(SRPEN/)ZÁŘÍ 2022

Termín pro SZZk v září je hodnocen jako:

  1. Opravný
  2. První řádný pouze pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v souladu se Směrnicí č. 01/2006 ve věci uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 3. 6. 2022. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 23. 6. 2022, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 23. 6. 2022, 11:00 (pro termín v září 2022; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a  1  CD).  –  Pozor!  Po  tomto  termínu  již katedra  nebude  BDP/MDP  k obhajobě v (srpnu/)září 2022 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia) pro termín SZZk v září 2022: do 23. 6. 2022, 11:00.

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 23. 6. 2022, 11:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2022 (konkrétní termíny budou vypsány do 3. 6. 2022 – viz výše).

Ostatní

Den otevřených dveří UP: 3. 12. 2021 A 15. 1. 2022
Akademický týden UP: 14.–20. 2. 2022 (probíhá výuka!)
Sportovní den UP: 28. 9. 2021 a 11. 5. 2022

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)