Přijímací řízení

Přihláška

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UP v bakalářském a magisterském studiu, včetně termínů apod., pak najdete na FFUP - přihláška.

E-přihláška a informace potřebné k jejímu podání jsou dostupné na prihlaska.upol.czPřihlášky je třeba podávat nejpozději do 15. března.

Přijímací zkoušky na bakalářský obor Žurnalistika

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou testu studijních předpokladů (TSP) s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Bližší informace a vzorový test najdete na části webu FF UP pro uchazeče.

POZOR! V rámci dvouoborového studia, kde může uchazeč volně kombinovat z bohaté nabídky oborů na UP, může dojít k situaci, že si uchazeč vybere obory, z nichž každý má jinou podobu přijímacích zkoušek. Proto je tak důležité seznámit se s podmínkami přijímacího řízení a přijímacích zkoušek velmi pozorně! Více informací najdete na webu FF UP o přijímacím řízení.

Přijímací zkoušky na magisterské programy (Mediální studia včetně specializací)

Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (více informací a formulář pro jeho vypracování viz níže). Pohovor je zaměřen na uchazečovu dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor), motivaci ke studiu a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o oborovou problematiku se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu.

Ve výhodě budou ti uchazeči, kteří během přijímacího pohovoru prokáží zájem o studovaný obor např. tím, že předloží bakalářskou (nebo seminární) práci vztahující se k oboru, případně budou schopni se prezentovat četbou relevantní odborné literatury.

Pro upřesnění představy o jednotlivých oborech oboru doporučujeme například následující publikace:

Mediální studia:

Mediální studia se specializací na komunikační studia:

 • KRAUS, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum 2008
 • REIFOVÁ, Irena a kol: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004  
 • VYBÍRAL, Zbyněk: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2005.

Mediální studia se specializací na kulturální studia:

Mediální studia se specializací na žurnalistická studia:

 • McNAIR, Brian: Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál 2004
 • McQUAIL, Denis: Žurnalistika a společnost. Praha: Karolinum 2016.
 • TRAMPOTA, Tomáš: Zpravodajství. Praha: Portál 2006

Záměr projektu k přijímací zkoušce

Předložení záměru projektu je nutnou podmínkou přijímací zkoušky. Jedná se o dokument, v němž student navrhuje vlastní badatelský projekt v rámci oboru - může jít například o zamýšlenou diplomovou práci (projekt však přesto NENÍ zadáním diplomové práce a nemusí být později takto zpracován). Jeho cílem je ověřit, že uchazeč umí formulovat problém / výzkumnou otázku, najít příslušnou literaturu atd.

Projektem rovněž uchazeč dává najevo, co ho na oboru zajímá nejvíce, což je určující pro průběh pohovoru.

Záměr projektu uchazeč zašle nejpozději do 31. 5.:

 1. V tištěné verzi na adresu Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky (Třída Svobody 8, 779 00 Olomouc)
  (na obálku napište pod svou zpáteční adresu „Záměr projektu k přijímacímu řízení“ a název oboru, na který se hlásíte)
 2. v elektronické verzi na adresu prihlasky@upmedia.cz
  (soubor pojmenujte ve tvaru „Prijmeni_jmeno-Zamer_projektu_prijimaci_zkouska_mgr_studium“ a do předmětu e-mailu napište totéž bez podtržítek)

Bez projektu nebude uchazeč k ústní přijímací zkoušce do magisterského studia uvedených oborů připuštěn!

Formulář záměru projektu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)