Doktorské studium

Upozornění

Přijímání do doktorského studijního programu je aktuálně pozastaveno, předpokládáme otevření přijímacího řízení opět na jaře 2021.

Doktorský program Mediální a kulturální studia

Doktorský studijní program (DSP) je zaměřen na vědecké bádání samostatnou tvůrčí činnost v oblasti mediálních a kulturálních studií. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 4 roky, studium je nabízeno ve formě prezenční (interní) i kombinované (externí). Studenti prezenční formy doktorského studia pobírají měsíční stipendium.

Obecné informace k doktorskému studiu na FF UP zde

Případné dotazy směřujte na dsp@upmedia.cz

Přijímací řízení

Vzhledem k badatelské orientaci doktorského studia nebude mít přijímací zkouška primárně charakter testování znalostí (které se předpokládají), ale schopnosti jejich využití pro formulaci, vypracování a obhajobu navrhovaného řešení samotného projektu badatelského záměru. Přijímací řízení proběhne formou rozpravy nad badatelským záměrem, který uchazeč zašle spolu s přihláškou. Badatelský záměr (rozsah do 3 normostran) by měl obsahovat:

  • vymezení tématu navrhované disertační práce a jejích cílů
  • přehled dosavadního bádání k tématu
  • metodologický přístup
  • očekávaný přínos
  • základní bibliografii

Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (ne nutně již v době konání přijimacího řízení, ale nutně v době zápisu), nejlépe humanitního nebo sociálněvědního směru.

(O studium se mohou ucházet i zájemci z jiných oborů, musí však prokázat dostatečnou orientaci v oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd. V případě zájmu jim bude umožněno absolvování kursů z oblasti mediálních a kulturálních studií, které katedra realizuje v rámci magisterského stupně, a takto si doplnit další znalosti z dané oblasti. Případné absolvování těchto kursů se však nezapočítává do předmětů, které je nutno absolvovat v rámci doktorského studia.)

V rámci přijímacího řízení musí uchazeč prokázat:

  • dostatečnou orientaci v oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd na úrovni ukončeného vzdělání magisterského stupně,
  • znalost minimálně jednoho světového jazyka,
  • předpoklady pro další primárně badatelsky orientované studium.

Případné dotazy směřujte na dsp@upmedia.cz