Studijní programy

Žurnalistika (Bc.)

Bakalářský program Žurnalistika je na naší katedře realizován formou prezenčního studia, a to jak v podobě samostatného studijního programu, tak i v podobě studijního programu maior / minor, který je kombinovatelný s dalšími vybranými hlavními (maior) či vedlejšími (minor) programy z nabídky fakulty.

Studenti si v rámci studia osvojí znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese. V rámci studia žurnalistiky jako samostatného studijního programu taktéž získají kvalitní vzdělanostní základ zejména humanitního a sociálněvědního charakteru. Studenti, kteří se rozhodnou pro studium ve formě hlavního (maior) či vedlejšího (minor) programu, získají taktéž vzdělání z druhého studovaného oboru (dle nabídky FF UP), které mohou uplatnit v rámci vykonávané žurnalistické profese. Nebo se naopak mohou stát odborníky v tomto druhém oboru, přičemž zároveň získají žurnalistické kompetence. 

Samostatná prezentace programu pro uchazeče i s odkazem na přihlášku:

Podrobná anotace programu Žurnalistika v katalogu oborů:

Mediální studia (Mgr.)

Mediální studia jsou realizována jako prezenční navazující magisterský program, nabízený ve dvou možných variantách studia - jako samostatný studijní program, nebo jako studijní program maior / minor, který je kombinovatelný s dalšími vybranými hlavními (maior) či vedlejšími (minor) programy z nabídky fakulty.

Mediální studia jsou interdisciplinárním oborem, který se věnuje principům fungování médií a možnostem jejich analýzy. Zkoumá, jak důležitou roli ve vývoji naší kultury média hrála, jaké postavení v dnešní době zaujímají, jak se proměňují, jestli a nakolik působí na samotné jedince, nebo jaký vliv mají na celou společnost. Základní kurzy se zaměřují na ucelený kontext vědění z oblasti mediálních studií dle světových parametrů. Volitelné kurzy jsou orientovány na hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu mediálních studií.

Komu je program určen:

Program Mediální studia bychom doporučili těm uchazečům, kteří chtějí pochopit fungování mediálních institucí a věnovat se výzkumu či nejrůznějším typům analýz médií (ostatně naše absolventy najdete v předních analytických institucích v zemi). Nebo také těm, které zajímají historické proměny médií.

Samostatná prezentace programu pro uchazeče i s odkazem na přihlášku:

Podrobná anotace programu Mediální studia v katalogu oborů:

Mediální studia se specializací na komunikační studia (Mgr.)

Mediální studia se specializací na komunikační studia jsou realizována jako samostatný studijní program v prezenční, navazující magisterské formě.

Studium v tomto programu čerpá z tradice komunikačních studií, interdisciplinárního oboru se zaměřením na studium komunikace interpersonální, mediální či umělecké (literální, vizuální, audiovizuální, hudební). 

Komu je program určen:

Specializaci na komunikační studia lze doporučit těm uchazečům, které zajímají nejen média, ale také mezilidská komunikace jako taková (od „řeči těla“ přes chatování až po talk show nebo proslovy před davy posluchačů), nebo třeba komunikace interkulturní, a chtěli by se uplatnit jako poradci a konzultanti nejrůznějšího typu.

Samostatná prezentace programu pro uchazeče i s odkazem na přihlášku:

Podrobná anotace programu Mediální studia se specializací na komunikační studia v katalogu oborů:

Mediální studia se specializací na kulturální studia (Mgr.)

Mediální studia se specializací na kulturální studia jsou realizována jako samostatný studijní program v prezenční, navazující magisterské formě.

Studium v tomto programu je zaměřeno na oblast zájmu kulturálních studií. Ta jsou specifickým oborem zkoumajícím každodenní kulturu moderních společností - perspektivou a otázkami, které si pokládají, se odlišují například od kulturologie či kulturní antropologie. V centru jejich zájmu stojí populární a masová kultura (tedy například videoklipy, TV seriály, lifestylové časopisy, komiksy, fanouškovství apd.) a taktéž předpoklad, že kultura je úzce svázána s mocí. Hlavními tématy kulturálních studií jsou mimo jiné problematika reprezentace a interpretace, ideologie a moci, problémy diference a identity, otázky genderu, sexuality a rasy (xenofobie, sexuální a genderové identity, rasismus), globalizace, etnická problematika apod.

Komu je program určen:

Specializaci na kulturální studia lze doporučit těm uchazečům, které zajímá každodenní kultura a to, jak nás ovlivňuje, jak posiluje naše vnímání vlastní identity i vymezování se vůči druhým, nebo to, jak vzniká a funguje kultura populární.

Samostatná prezentace programu pro uchazeče i s odkazem na přihlášku:

Podrobná anotace oboru Mediální studia se specializací na kulturální studia v katalogu oborů:

Mediální studia se specializací na žurnalistická studia (Mgr.)

Mediální studia se specializací na žurnalistická studia jsou realizována jako samostatný studijní program v prezenční, navazující magisterské formě.

V rámci specializace na žurnalistická studia je akcentováno jedno ze základních východisek mediálních studií, totiž že mezi různými typy mediálních obsahů hraje privilegovanou roli zpravodajství. Jejím cílem je poskytnout studentům komplexní vědění o procesech spojených s produkcí zpravodajství, včetně nejnovějších trendů. Soustředí se také na specifika žurnalistické profese a její role jak v širším kontextu mediální produkce, tak ve společnosti jako celku.

Komu je program určen:

Specializaci na žurnalistická studia lze doporučit, pokud uchazeče zajímají proměny žurnalistické profese a fungování redakcí tváří v tvář technologickým a ekonomicko-politickým tlakům a dalším zásadním výzvám a dilematům současné doby.

Samostatná prezentace programu pro uchazeče i s odkazem na přihlášku:

Podrobná anotace programu Mediální studia se specializací na žurnalistická studia v katalogu oborů:

Otázky a odpovědi k magisterským programům

K ozřejmění některých nejasností, které se občas mezi studenty či uchazeči objevují, slouží následující přehled častých otázek a odpovědí:

Jaká je kombinovatelnost jednotlivých programů?

Uvedené čtyři studijní programy (specializace na mediální studia, komunikační studia, kulturální studia a žurnalistická studia) jsou samostatné (ve staré terminologii jednooborové), nekombinují se tedy s ničím. Vedle nich pak nabízíme studijní program mediálních studií, který je kombinovatelný jako minor i maior (ve staré terminologii diplomová/nediplomová polovina dvouoborového studia) s jakýmkoliv dalším oborem na UP, pokud to tento nevylučuje – jen na FF UP jsou desítky možných kombinací. I součástí tohoto „půloboru“ je možnost profilace na jednu ze zmíněných specializací na mediální studia, komunikační studia, kulturální studia a žurnalistická studia, případně na dějiny médií či výzkum a analýzu médií.

Co je náplní jednotlivých studijních programů (specializací) a jak se od sebe liší?

Zmíněné čtyři studijní programy (specializace na mediální studia, komunikační studia, kulturální studia a žurnalistická studia) se skládají z jakéhosi společného základu a ze specializačních předmětů.

Pokud jde o rozdíly, s jistou mírou zjednodušení lze říct, že:

Mediální studia (v užším smyslu, tedy coby specializace) se soustřeďují zejména na mechanismy fungování mediálních institucí a na analýzu zejména zpravodajského obsahu.

Kulturální studia akcentují širší oblast každodennosti a při analýze mediálních obsahů spíše ty fikční (literární, filmové, seriálové, komiksové apod.), s důrazem na proces vzniku populární kultury jakožto fenoménu vznikajícího mezi institucemi mediálního průmyslu a praktikami běžného života recipientů.

Komunikační studia tematizují jednak širší rámec sociální komunikace, přesahující oblast komunikace mediální, jednak však také (zejména) užší oblast interpersonální komunikace, která je v současnosti více než kdy jindy zásadním způsobem (před)definovávána právě médii, mediálními institucemi a technologickými platformami.

Žurnalistická studia se soustřeďují na specifika současného stavu žurnalistické profese a její role jak v širším kontextu mediální produkce, tak ve společnosti jako celku, jakož i procesy vzniku žurnalistického obsahu, jeho specifik a limitů, což je oblast, která v poslední době prochází dramatickými změnami. 

Podle čeho by si měl uchazeč, který se není úplně jistý rozdílem mezi jednotlivými specializacemi, vybrat?

Podle svého zaměření, podle toho, co ho zajímá nejvíce nebo čemu by se po studiu rád věnoval. V přehledu studijních programů výše na této stránce je u každého jednotlivého oboru uvedeno zjednodušené doporučení stejně jako odkaz na univerzitní katalog oborů a programů, v němž se lze o každém programu dozvědět podrobnější informace.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)