Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií

Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií (CKMKS) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo založeno jako platforma sdružující badatelské aktivity pracovníků různých kateder FF UP a dalších pracovišť z ČR i SR, kteří se pedagogicky podílejí na realizaci studijních programů oborů Kulturální studiaMediální studia Komunikační studia.  Posláním CKMKS je zastřešit společné výzkumné aktivity pracovníků, kteří institucionálně spadají pod různá pracoviště, ale pojí je výzkumné zájmy v oblasti tří titulních, obvykle úzce provázaných oborů.

Náplní činnosti CKMKS je teoretická reflexe a analýza vybraných témat a fenoménů spadajících do rámce uvedených oborů.

Původní studie věnované fenoménům, kterými se uvedené obory – a členové CKMKS – věnují, vycházejí v rámci edice Kultura–Média–Komunikace.

Badatelská činnost CKMKS je také úzce propojena s pedagogickou činností jeho členů a spolupracovníků, kteří výsledky svého bádání prezentují ve výuce, příp. do něj studenty přímo zapojují.

> Webové stránky CKMKS