Diplomové práce

Navrhovaná témata prací

Přehled témat bakalářských a diplomových prací navrhovaných jednotlivými členy katedry

Student pochopitelně může přijít i s vlastním tématem, musí však pro svou práci najít vedoucího a téma s ním prokonzultovat. 

Projekt bakalářské / magisterské diplomové práce

V souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana č. 02/2007 je součástí státní závěrečné zkoušky písemná kvalifikační práce.

Předpokladem zadání bakalářské diplomové práce a magisterské diplomové práce (dále DP) je předložení projektu práce, který má prokázat vhodnost jak studentem zvoleného tématu, tak navrhovaného způsobu jeho zpracování pro DP, a napomoci studentovi při práci na DP.

V projektu student specifikuje téma své kvalifikační práce, nastíní z jaké pozice bude k problematice přistupovat, navrhne základní postup a časový harmonogram, v jakém bude zvolenou problematiku řešit.

Součástí projektu musí být i odůvodnění výběru zvoleného tématu a jeho přínos pro studium. Předpokládá se relevance zvoleného tématu k oboru studia. Součástí projektu musí být seznam odborné literatury (nejméně 7 titulů) relevantní ke zvolenému tématu, kterou student/ka použije při zpracovávání práce. Seznam literatury musí splňovat platné citační normy pro bibliografické odkazy.

Projekt je nezbytné předem konzultovat s předpokládaným vedoucím práce, kterého student/ka požádá o vedení práce na vybrané téma.

Uchazeč zpracuje projekt do standardizovaného formuláře (vyplněním šedě zvýrazněných textových polí). Formulář je dostupný na webových stránkách katedry v sekci písemné práce. Jednotlivé části projektu vyplníte kliknutím kurzorem na šedě zvýrazněné textové pole, čímž jej aktivujete a otevřete pro zápis.

Projekt se zasílá v elektronické podobě podle aktuálních instrukcí v Moodlu.

Vyplněný projekt musí být ve výše uvedených provedeních doručen v termínu uvedeném v harmonogramu příslušného studijního roku.

Vedení katedry žurnalistiky jednotlivé projekty posoudí  a rozhodne o jejich přijetí. Projekty nedostatečně zdůvodněné, nesprávně formulované či na nevhodně zvolená témata budou studentům vráceny k přepracování. Projekty, jejichž vedení není předem dohodnuto s vybraným vedoucím práce (z řad členů katedry nebo externích spolupracovníků, kteří svým podpisem vedení práce potvrdí), nebudou akceptovány. V případě, že student navrhuje za vedoucího své práce někoho jiného než člena KŽ, musí doložit jeho kvalifikaci a vztah k tématu – tento návrh podléhá schválení vedení KŽ.

Gramatická a stylistická správnost projektu je považována za samozřejmost. Nedostatečná jazyková úroveň projektu je dostatečným důvodem k jeho nepřijetí.

Zadání DP student vyplní až po schválení svého projektu katedrou a odevzdá jej nejpozději do data daného harmonogramem pro příslušný akademický rok na studijní oddělení FF UP.
Nelze odevzdat zadání DP na téma, které nebylo katedrou schváleno! I v případě, že by tak student učinil, jeho práce nebude následně přijata k obhajobě.

>> formulář projektu ke stažení: BDP/MDP

Povinné parametry pro vypracování diplomových prací

Podrobné pokyny pro diplomaty si ve formátu PDF můžete stáhnout zde. Základní parametry diplomových prací jsou uvedeny v následujícím přehledu:

1. formální náležitosti:

 • čestné prohlášení - něm musí být uvedeno, že autor vypracoval text samostatně, uvedl všechnu použitou literaturu a další zdroje; dále musí být explicitně uveden přesný počet znaků (včetně mezer) 
 • název v českém a anglickém jazyce
 • abstrakt v českém a anglickém jazyce
 • klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 • vložené CD s textem práce (resp. DVD v případě, že práce obsahuje rozsáhlejší přílohy) ve formátu *.doc jako základním (kromě něj je možné na CD uložit práci i v jiných formátech jako je *.pdf)

2. formát textu:

 • typ písma (font): Times New Roman
 • velikost písma: 12
 • řádkování: 1,5
 • zarovnat do bloku
 • nevynechávat řádky, ale dělat odstavce

3. požadovaný rozsah – minimální počet znaků (včetně mezer, bez příloh):

 • bakalářská diplomová práce: 72.000 znaků
 • magisterská diplomová práce: 144.000 znaků

4. způsob odkazování a citací:

odpovídající normě ISO 690 (viz např. Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Knihař, Brno 2002, s. 31 – 53.)

!!! POZOR !!!

Při vypracovávání diplomové práce dbejte disciplinárního řádu FF UP, který je doplněním disciplinárního řádu UP a studijního a zkušebního řádu UP. Plagiátorství a jiná etická provinění nejsou tolerovány a mohou vést nejen k nedoporučení diplomové práce k obhajobě, ale i k vyloučení ze studia!

Kritéria pro hodnocení

Práce musí splňovat následující kritéria. Podle nich jsou potom písemné práce hodnoceny v posudcích vedoucího práce a oponenta.

Bakalářská diplomová práce

 1. Znalost literatury k tématu: Znalost odborných zdrojů, relevantních vzhledem k tématu práce; schopnost práce s nimi. (Souvisí s hodnocením podle kritéria 3.)
 2. Vymezení tématu a formulace cílů práce: Explicitní a přesné vymezení zvoleného tématu, které odpovídá rozsahu daného typu práce; jednoznačná a relevantní formulace hlavního a dílčích cílů práce.
 3. Použití relevantních zdrojů a dostatečný počet odkazů; správně vedený vědecký aparát: Schopnost využití odborných zdrojů, relevantních pro dané téma práce a adekvátní provázání se zdrojovými tezemi a daty. Součástí tohoto kritéria je i hodnocení ostatních náležitostí odborného textu (práce s odkazy a citacemi, bibliografické údaje, atd.)
 4. Logická výstavba práce a strukturace textu: Schopnost vytvoření textu v souladu s formulovanými cíli práce, členění textu na kapitoly a podkapitoly, provázání jednotlivých částí práce.
 5. Volba a použití adekvátní metodologie: Schopnost zvolit metodologický koncept odpovídající povaze zkoumané problematiky a relevantní zdůvodnění jeho volby.
 6. Dostatečná analýza problému: Práce odpovídá na všechny otázky, vyplývající z hlavního i dílčích cílů práce; daná problematika je řešena dostatečně komplexně a nespočívá pouze v povrchní deskripci, případně prosté kompilaci všeobecně známých poznatků.
 7. Ucelené shrnutí výsledků práce a korektně formulovaný závěr: Schopnost přehledně shrnout veškeré dílčí závěry a výsledky práce, které mají dostatečnou oporu v samotném textu. Naznačení dalších možností využití výsledků předkládané práce. Vyhnutí se nepodloženým závěrům a neopodstatněným spekulativním tvrzením.
 8. Jazyková úroveň textu (stylistická a gramatická): Vypracování stylisticky precizního textu odpovídajícího standardům odborného funkčního stylu. Součástí hodnocení je i jazyková správnost (jazyk práce musí být v souladu s jazykovou normou).

Magisterská diplomová práce

 1. Znalost literatury k tématu, použití relevantních zdrojů a dostatečný počet odkazů; správně vedený vědecký aparát: Znalost odborných zdrojů, relevantních vzhledem k tématu práce; schopnost práce s nimi; schopnost využití odborných zdrojů, relevantních pro dané téma práce a adekvátní provázání se zdrojovými tezemi a daty. Součástí tohoto kritéria je i hodnocení ostatních náležitostí odborného textu (práce s odkazy a citacemi, bibliografické údaje, atd.)
 2. Charakter tématu, vymezení tématu a formulace cílů práce: Explicitní a přesné vymezení zvoleného tématu, které odpovídá rozsahu daného typu práce; jednoznačná a relevantní formulace hlavního a dílčích cílů práce; součástí tohoto hodnotícího kritéria je i zohlednění míry obtížnosti zvoleného tématu, případně jeho novosti, aktuálnosti apod.
 3. Logická výstavba práce a strukturace textu: Schopnost vytvoření textu v souladu s formulovanými cíli práce, členění textu na kapitoly a podkapitoly, provázání jednotlivých částí práce.
 4. Volba a použití adekvátní metodologie: Schopnost zvolit metodologický koncept odpovídající povaze zkoumané problematiky a relevantní zdůvodnění jeho volby.
 5. Kritická reflexe zdrojů: Schopnost kritického hodnocení odborných zdrojů, srovnání různých přístupů a zdůvodněná volba vhodného přístupu pro řešení dané problematiky.
 6. Dostatečná analýza problému: Práce odpovídá na všechny otázky vyplývající z hlavního i dílčích cílů práce; daná problematika je řešena dostatečně komplexně a nespočívá pouze v povrchní deskripci, případně prosté kompilaci všeobecně známých poznatků.
 7. Ucelené shrnutí výsledků práce a korektně formulovaný závěr: Schopnost přehledně shrnout veškeré dílčí závěry a výsledky práce, které mají dostatečnou oporu v samotném textu. Naznačení dalších možností využití výsledků předkládané práce. Vyhnutí se nepodloženým závěrům a neopodstatněným spekulativním tvrzením.
 8. Jazyková úroveň textu (stylistická a gramatická): Vypracování stylisticky precizního textu odpovídajícího standardům odborného funkčního stylu. Součástí hodnocení je i jazyková správnost (jazyk práce musí být v souladu s jazykovou normou).

Hodnotící formulář (pro vedoucího a oponenta)

 • bakalářská DP - zde
 • magisterská DP - zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)