Státní závěrečné zkoušky

Základní informace k SZZk z bakalářského oboru Žurnalistika

Bakalářská SZZk sestává z obhajoby bakalářské diplomové práce a ústní zkoušky, která má čtyři části (viz studijní plán, „modrá kniha“)

 1. Základy komunikačních a mediálních studií (témata jsou pokryta především kurzy Úvod do studia médií, Úvod do studia komunikace, Úvod do teorie mediální komunikace a Základy mediálních studií)
 2. Teoretické rámce žurnalistiky (témata jsou pokryta především kurzy Zpravodajství, Publicistika, Stylistika, Etika v žurnalistice, Zdroje žurnalistických informací a Média a právo)
 3. Žurnalistická specializace (dle volby studenta: politická / ekonomická / kulturní / sportovní / vědecká / zdravotně-sociální – výběr podle absolvovaných disciplín)
 4. Žurnalistická profese (dle volby studenta: televizní / rozhlasová / fotografická / tištěná / internetová / DTP / analytická – výběr podle absolvovaných disciplín) 

Ke zvolené profesní a tematické profilaci je vztaženo vypracování samostatného projektu.

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Žurnalistika, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci (je-li Žurnalistika jeho diplomovým oborem).

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci. SZZk z částí 1. a 2. probíhá formou ústního zkoušení. Student si vylosuje dvě otázky, které vycházejí ze zveřejněných okruhů (znění otázek není totožné s okruhy!). Student nejprve samostatně hovoří o tematice dané vylosovaným okruhem, poté komise pokládá doplňující otázky. Důraz je kladen na samostatnou prezentaci dosaženého vědění.

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek).

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 30 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

SZZk z části 3. probíhá formou samostatné strukturované prezentace znalosti oblasti, kterou si student zvolil a na níž se v průběhu studia specializoval.

Obhajoba samostatného projektu

SZZk z části 4. probíhá formou strukturované obhajoby samostatného projektu. V prezentaci vychází student ze záměru projektu, dokládaném ukázkami z jeho realizace. 

K této části zkoušky student předloží portfolio praktických výstupů, které v průběhu studia realizoval (u audiovizuálních materiálů formou odkazu). 

Kompletní okruhy ke stažení

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia (maior / minor)

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce (pro variantu maior, u varianty minor na druhém oboru) a zkoušky ze základního okruhu Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích. Témata tohoto okruhu jsou obsahově pokryta

 1. předměty teoretického základu, tj. kursy Teorie médií, Teorie kultury, Teorie komunikace, Metody a techniky výzkumu 1 a 2
 2. předměty studentem zvolené profilace, tj.
  • komunikační studia (kursy Komunikační studia 1 a 2),
  • kulturální studia (kursy Kulturální studia 1 a 2),
  • žurnalistická studia (kursy Žurnalistická studia 1 a 2),
  • mediální studia (kursy Mediální studia 1 a 2),
  • dějiny médii (kursy Historie světových médií, Historie českých médií),
  • výzkum v mediálních studiích (kursy Kvantitativní výzkum, Kvalitativní výzkum)

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná (pro variantu maior, u varianty minor na druhém oboru) veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruh 1 (Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích) po dobu max. 120 minut.

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk (B) absolvovat v dalším termínu.

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a prospěl u písemné části SZZk. Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedeným základním okruhem (Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích), v rámci nichž si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení ve dvou vyhotoveních

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 20 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

Kompletní okruhy ke stažení

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia (samostatný studijní program)

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky, která je vymezena dvěma základními okruhy, z nichž jeden vychází z povinných kursů oboru a druhý z povinných kursů specializace:

 1. Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích
  Témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá předměty teoretického základu, tj. kursy Teorie médií, Teorie kultury, Teorie komunikace, Teorie interpretace, Metody a techniky výzkumu 1 a 2 a předměty profilujícího základu – Teorie textu a Teorie obrazu.
 2. Teoreticko-analytická specializace: mediální studia
  Témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá povinnými předměty specializace, tj. kursy Mediální studia 1 a 2, Historie světových médi a Historie českých médií, Kvalitativní výzkum v mediálních studiích a Kvantitativní výzkum v mediálních studiích).

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruh 1 (Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích) po dobu max. 120 minut.

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk (B) absolvovat v dalším termínu.

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a prospěl u písemné části SZZk. Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými okruhy (Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích a Teoreticko-analytická specializace: mediální studia), v rámci nichž si student vylosuje témata, ze kterých bude zkoušen.

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení ve dvou vyhotoveních

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 20 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

Kompletní okruhy ke stažení

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia se specializací na kulturální studia

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z dvou základních okruhů, z nichž jeden vychází z povinných kurzů oboru a druhý z povinných kurzů specializace:

 1. Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích (témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá předměty teoretického základu: Teorie médií, Teorie kultury, Teorie komunikace, Teorie interpretace, Metody a techniky výzkumu 1 a 2 a předměty profilujícího základu – Teorie textu a Teorie obrazu.)
 2. Teoreticko-analytická specializace: kulturální studia (Témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá povinnými předměty specializace, tj. kursy Kulturální studia 1 a 2, Kulturální historie, Kritická teorie 1 a 2).)

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruh Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích, po dobu max. 120 minut. 

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů (1. Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích a 2. Teoreticko-analytická specializace: kulturální studia), v rámci nichž si student vylosuje témata (dle aktuálních okruhů zveřejněných na webových stránkách katedry), ze kterých bude zkoušen

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení ve dvojím vyhotovení

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 20 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

V rámci Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

V rámci Teoreticko-analytické specializace: kulturální studia si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

Kompletní okruhy ke stažení

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia se specializací na komunikační studia

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z dvou základních okruhů, z nichž jeden vychází z povinných kurzů oboru a druhý z povinných kurzů specializace:

 1. Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích (témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá předměty teoretického základu: Teorie médií, Teorie kultury, Teorie komunikace, Teorie interpretace, Metody a techniky výzkumu 1 a 2 a předměty profilujícího základu – Teorie textu a Teorie obrazu.)
 2. Teoreticko-analytická specializace: komunikační studia (témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá povinnými předměty specializace, tj. kurzy Komunikační studia 1 a 2, Historické proměny komunikace, Psychologie komunikace a Filosofie komunikace).

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruh Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích, po dobu max. 120 minut. 

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů (1. Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích a 2. Teoreticko-analytická specializace: komunikační studia), v rámci nichž si student vylosuje témata (dle aktuálních okruhů zveřejněných na webových stránkách katedry), ze kterých bude zkoušen

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení ve dvojím vyhotovení

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 20 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

V rámci Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

V rámci Teoreticko-analytické specializace: komunikační studia si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

Kompletní okruhy ke stažení

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia se specializací na žurnalistická studia

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z dvou základních okruhů, z nichž jeden vychází z povinných kurzů oboru a druhý z povinných kurzů specializace:

 1. Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích (témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá předměty teoretického základu, tj. kurzy Teorie médií, Teorie kultury, Teorie komunikace, Teorie interpretace, Metody a techniky výzkumu 1 a 2 a předměty profilujícího základu – Teorie textu a Teorie obrazu)
 2. Teoreticko-analytická specializace: žurnalistická studia (témata tohoto okruhu jsou obsahově pokrytá povinnými předměty specializace, tj. kursy Žurnalistická studia 1 a 2, Dějiny české žurnalistiky v evropském kontextu, Deontologie masmediální praxe a Zdroje žurnalistických informací a datová žurnalistika).

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruh Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích, po dobu max. 120 minut. 

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů (1. Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích a 2. Teoreticko-analytická specializace: žurnalistická studia), v rámci nichž si student vylosuje témata (dle aktuálních okruhů zveřejněných na webových stránkách katedry), ze kterých bude zkoušen.

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení ve dvou vyhotoveních

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 20 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

V rámci Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

V rámci Teoreticko-analytické specializace: žunralistická studia si student vylosuje dva z níže uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

Kompletní okruhy ke stažení

Okruhy SZZk ke stažení v PDF

Okruhy platné pro studenty, kteří na studium nastoupili do roku 2019:

Samostatný projekt

Obhajoba samostatného projektu jakožto závěrečného výstupu zvolené profesní profilace je součástí SZZk. Konzultant samostatného projektu (vedoucí příslušného absolvovaného workshopu) funguje jen jako schvalovatel a hodnotitel projektu, veškeré plánování a průběh projektu si řídí student zcela sám. 

Ke stažení v PDF:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)