Státní závěrečné zkoušky

Mimořádné změny v souvislosti s opatřeními kvůli pandemii COVID-19

V důsledku mimořádných opatření zavedených z důvodů pandemie COVID-19 se posouvají i některé termíny. Jelikož situace se neustále vývíjí, může nadále docházet k dalším změnám, o nichž vás případně budeme informovat. 

Od 27. 3. 2020 do odvolání platí následující:

 • odevzdání DP / BDP - do 7. 5. 2020, 11:00

 • odevzdani Samostatného projektu: 4. 6. 2020, 11:00

 • mezní termín splnění studijních povinností (pro letní termín SZZk): 4. 6. 2020, 11:00 

 • studenti Bc. studia povinně předloží komisi seznam nastudované literatury a portfolio praktických výstupů v den, kdy budou vykonávat SZZk (seznam literatury taktéž zašlou nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání SZZk na e-mail literatura@upmedia.cz)

 • studenti Mgr. studia povinně odevzdají na sekretariát katedry seznam nastudované literatury a dokument oznamující téma prezentace (spolu se seznamem alespoň deseti titulů vztažených k této prezentaci) v rámci teoreticko-analytické profilace v den, kdy budou vykonávat PÍSEMNOU část SZZk (seznam literatury taktéž zašlou nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání SZZk na e-mail literatura@upmedia.cz)

Další informace a specifikaci formy odevzdání zavěrečných prací najdete v aktualizaci fakultního harmonogramu

Průběžně aktualizované informace pro studenty FF v souvislosti se současným mimořádným režimem najdete taktéž na stránkách fakulty.

Základní informace k SZZk z bakalářského oboru Žurnalistika

Bakalářská SZZk sestává z obhajoby bakalářské diplomové práce a ústní zkoušky, která má čtyři části (viz studijní plán, „modrá kniha“)

 1. Základy komunikačních a mediálních studií (témata jsou pokryta především kurzy Úvod do studia médií, Úvod do studia komunikace, Úvod do teorie mediální komunikace a Základy mediálních studií)
 2. Teoretické rámce žurnalistiky (témata jsou pokryta především kurzy Zpravodajství, Publicistika, Stylistika, Etika v žurnalistice, Zdroje žurnalistických informací a Média a právo)
 3. Žurnalistická specializace (dle volby studenta: politická / ekonomická / kulturní / sportovní / vědecká / zdravotně-sociální – výběr podle absolvovaných disciplín)
 4. Žurnalistická profese (dle volby studenta: televizní / rozhlasová / fotografická / tištěná / internetová / DTP / analytická – výběr podle absolvovaných disciplín) 

Ke zvolené profesní a tematické profilaci je vztaženo vypracování samostatného projektu.

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Žurnalistika, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci (je-li Žurnalistika jeho diplomovým oborem).

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci. SZZk z částí 1. a 2. probíhá formou ústního zkoušení. Student si vylosuje dvě otázky, které vycházejí ze zveřejněných okruhů (znění otázek není totožné s okruhy!). Student nejprve samostatně hovoří o tematice dané vylosovaným okruhem, poté komise pokládá doplňující otázky. Důraz je kladen na samostatnou prezentaci dosaženého vědění.

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek).

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení. 

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 30 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

Obhajoba samostatného projektu

SZZk z částí 3. a 4. probíhá formou strukturované obhajoby samostatného projektu. V prezentaci vychází student ze záměru projektu, dokládaném ukázkami z jeho realizace. Následně komise pokládá doplňující otázky.

K této části zkoušky student předloží portfolio praktických výstupů, které v průběhu studia realizoval (u audiovizuálních materiálů formou odkazu). Portfolio je nutno odevzdat (v adekvátní podobě) na sekretariát KŽ nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk. 

Obhajoba se skládá ze dvou samostatných částí, doplněných o diskusi a hodnocení komise:

 1. V první části student reflektuje tematickou specializaci, ke které projekt vztáhl (volba tématu, kontext dané tematické oblasti atd. – v rozsahu cca 5 minut).
 2. Ve druhé poučeně reflektuje technicko-řemeslné/profesní postupy, které při realizaci užil (způsob zpracování, volby jednotlivých řešení – v rozsahu cca 5 minut).  

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia (jednoobor)

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z níže uvedených okruhů, z nichž dva jsou povinné a v dalších dvou si student volí dle absolvovaných kurzů:

 1. Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích (témata jsou pokryta kurzy Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách, Kvantitativní výzkum v mediálních studiích, Kvalitativní výzkum v mediálních studiích, Mediální studia 1, Mediální studia 2, Teorie textu, Teorie obrazu, Filosofie médií, Sémiotika médií)
 2. Historie a současnost médií (témata jsou pokryta kurzy Historie světových médií, Historie českých médií)
 3. Teoreticko-analytická profilace (dle profilace: kulturální, sociologický, filosofický, historický, sémioticko-lingvistický, metodologický)
 4. Kontexty činnosti médií (dle profilace: kulturální, sociologický, filosofický, historický, sémioticko-lingvistický, metodologický) 

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Mediální studia, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruhy 1 a 2 (Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích; Historie a současnost médií) po dobu max. 120 minut.

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými čtyřmi skupinami okruhů, z nichž dvě jsou povinné (Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích; Historie a současnost médií) a v dalších dvou (Teoreticko-analytická profilace; Kontexty činnosti médií) si student volí podle své profilace a absolvovaných předmětů. V Teorii a analytických přístupech v mediálních studiích a stejně tak v Historii a současnosti médií si student vylosuje okruh, ze kterého bude zkoušen. V Teoreticko-analytické profilaci a stejně tak v Kontextech činnosti médií si student vybere vždy jeden z okruhů a tyto dva okruhy uvede na přihlášce k SZZk. 

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení. 

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 30 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

V rámci 3. skupiny okruhů (Teoreticko-analytická profilace) student znalost dané problematiky demonstruje souvislou prezentací zvoleného tématu v délce cca 10 minut (lze využít i prezentaci v Powerpointu). V následné diskusi musí student prokázat svoji znalost zvoleného tématu. Otázky mu mohou klást všichni členové komise. Student nahlásí téma prezentace v přihlášce ke SZZk a uvede k němu alespoň 10 titulů, které budou rámcem další diskuse. Student může využít materiály vztahující se k jeho diplomové práci, avšak obsahem prezentace nemůže být diplomová práce samotná. Téma prezentace je třeba volit tak, aby bylo pro studenta specifické a odráželo jeho specializaci. Nemá tedy vycházet z náplně povinných kurzů, ale z oblasti, na kterou se student zaměřuje a v níž je ve srovnání s ostatními kolegy odborníkem.

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Mediální studia (dvouobor)

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z níže uvedených okruhů, z nichž jeden je povinný a ve druhém si student volí dle absolvovaných kurzů:

 1. Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích (témata jsou pokryta kurzy Mediální studia 1, Mediální studia 2, Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách, Filosofie médií, Sémiotika médií) 
 2. Teoreticko-analytická profilace a kontexty činnosti médií (obsahem jsou témata dle nabízených profilací: kulturální kontext mediální produkce, interpretace mediální komunikace, analýzy mediálních sdělení, audiovizuální a nová média, genderová optika studia médií, dějiny médií; u tohoto okruhu je struktura kurzů dána volbou studenta a skladbou jím absolvovaných předmětů)

Obhajoba diplomové práce

SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Mediální studia, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci (jsou-li Mediální studia jeho diplomovým oborem).

Písemná zkouška 

K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 10 otázek, které pokrývají okruh 1 (Teorie a analytické přístupy v mediálních studiích) po dobu max. 60 minut.

Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 35 bodů (z 50 možných, tj. 70 %). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

Ústní zkouška

K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů, z nichž jedna je povinná (Teoretické a analytické přístupy v mediálních studiích) a ve druhé (Teoreticko-analytická profilace a kontexty činnosti médií) si student volí podle své profilace a absolvovaných předmětů. Z první skupiny  skupiny okruhů si student vylosuje dvě témata, ze kterých bude zkoušen.  

K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení. 

Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 15 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

V druhé skupině okruhů si student vybere jednu ze specializací / profilací (kulturální kontext mediální produkce, interpretace mediální komunikace, analýzy mediálních sdělení, audiovizuální a nová média, genderová optika studia médií, dějiny médií) a tu uvede na přihlášce ke SZZk spolu s alespoň 10 tituly k danému tématu, které budou rámcem další diskuse.

Znalost dané problematiky student demonstruje souvislou prezentací zvoleného tématu v délce cca 10 minut (lze využít i prezentaci v *.ppt). Student může využít materiály vztahující se k jeho diplomové práci, obsahem prezentace však nemůže být diplomová práce samotná. V následné diskusi nad tématem student musí prokázat svoji znalost zvoleného tématu i širší specializace, do níž téma náleží. Otázky mu mohou klást všichni členové komise. Téma prezentace je třeba volit tak, aby bylo pro studenta specifické a odráželo jeho zaměřen specializaci. Nemá tedy vycházet z náplně povinných kurzů, ale z oblasti, na kterou se student zaměřuje a v níž je ve srovnání s ostatními kolegy odborníkem.

Základní informace k SZZk z magisterského oboru Kulturální studia (jednoobor)

Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce a zkoušky z níže uvedených okruhů, z nichž první je povinný a ve druhém si student volí dle absolvovaných kurzů:

  1. Teoretické a analytické přístupy v kulturálních studiích (témata jsou pokryta především povinnými kurzy Kulturální studia 1, Kulturální studia 2, Teorie kultury, Kulturální historie, Teorie publika, Auditoriální analýza, Teorie textu, Textuální analýza, Teorie obrazu, Vizuální studia)
  2. Specializace v rámci kulturálních studií (dle profilace: kultura a moc / kultura a interpretace / kultura a identita / kultura a média / kultura a diference / kultura a (post)moderna / kultura a historie – struktura kurzů, jimiž jsou témata pokryta, je dána volbou studenta a skladbou kurzů jím absolvovaných)

   Obhajoba diplomové práce

   SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Kulturální studia, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci.

   Písemná zkouška 

   K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 20 otázek, které pokrývají okruh Teoretické a analytické přístupy v kulturálních studiích, po dobu max. 120 minut. 

   Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů (ze 100 možných). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

   Ústní zkouška

   K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

   Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů, z nichž jedna je povinná (1. Teoretické a analytické přístupy v kulturálních studiích) a ve druhé (2. Specializace v rámci kulturálních studií) si student volí podle své profilace a absolvovaných předmětů. 

   K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

   Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení. 

   Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 30 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

   V rámci Teoretických a analytických přístupů v kulturálních studiích si student vylosuje dva z okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nichž mu budou kladeny otázky.

   V rámci Specializace v rámci kulturálních studií si student volí jednu ze sedmi vypsaných skupin okruhů/specializací (2.1–2.7), a to dle svého zaměření/zájmu a absolvovaných předmětů, tedy profilace  volené během studia. Okruh i konkrétní téma student uvede v přihlášce ke SZZk. 

   Znalost dané problematiky student demonstruje souvislou prezentací zvoleného tématu v délce cca 10 minut (lze využít i prezentaci v *.ppt). Student může využít materiály vztahující se k jeho diplomové práci, obsahem prezentace však nemůže být diplomová práce samotná. V následné diskusi nad tématem student musí prokázat svoji znalost zvoleného tématu i širší specializace, do níž téma náleží. Otázky mu mohou klást všichni členové komise. Téma prezentace je třeba volit tak, aby bylo pro studenta specifické a odráželo jeho specializaci. Nemá tedy vycházet z náplně povinných kurzů, ale z oblasti, na kterou se student zaměřuje a v níž je ve srovnání s ostatními kolegy odborníkem.

   Základní informace k SZZk z magisterského oboru Kulturální studia (dvouobor)

   Magisterská SZZk sestává z obhajoby diplomové práce zkoušky z níže uvedených okruhů, z nichž jeden je povinný a ve druhém si student volí dle absolvovaných kurzů:

   1. Teorie a analytické přístupy v kulturálních studiích (témata jsou pokryta především povinnými kurzy Kulturální studia 1, Kulturální studia 2, Teorie kultury, Kulturální historie) 
   2. Specializace v rámci kulturálních studií (dle profilace: kultura a (její) analýza / kultura a moc / kultura a interpretace / kultura a identita / kultura a média / kultura a diference / kultura a (post)moderna / kultura a historie – struktura kurzů, jimiž jsou témata pokryta, je dána volbou studenta a skladbou kursů jím absolvovaných) 

   Obhajoba diplomové práce

   SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k druhé části zkoušky z oboru Kulturální studia, musí nejprve obhájit předloženou diplomovou práci (jsou-li kulturální studia jeho diplomovým oborem).

   Písemná zkouška 

   K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce. Student vypracovává odpovědi na 10 otázek, které pokrývají okruh 1 (Teorie a analytické přístupy v kulturálních studiích) po dobu max. 60 minut.

   Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 35 bodů (z 50 možných, tj. 70 %). Pokud student neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk a musí celou druhou část SZZk absolvovat v dalším termínu. 

   Ústní zkouška

   K ústní zkoušce student přistupuje až poté, co obhájil svou diplomovou práci a uspěl u písemné zkoušky. 

   Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů, z nichž jedna je povinná (Teoretické a analytické přístupy v kulturálních studiích) a ve druhém (Specializace v rámci kulturálních studií) si student volí podle své profilace a absolvovaných předmětů. Z první skupiny skupiny okruhů si student vylosuje dvě témata, ze kterých bude zkoušen.  

   K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu uvedených položek). 

   Seznam literatury je nutno nejméně 3 pracovní dny před termínem konání SZZk poslat v elektronické formě na e-mail literatura@upmedia.cz. Tištěnou verzi seznamu, s uvedeným plným jménem studenta a podpisem, si s sebou student přinese k ústnímu zkoušení. 

   Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 15 relevantních položek, mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše) deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o jeho obsahu u zkoušky.

   V druhé skupině okruhů si student volí svou profilaci dle absolvovaných předmětů, tedy specializace zvolené během studia. Tu uvede na přihlášce ke SZZk spolu s alespoň 10 tituly k danému tématu, které budou předmětem/rámcem další diskuse.

   Znalost dané problematiky student demonstruje souvislou prezentací zvoleného tématu v délce cca 10 minut (lze využít i prezentaci v *.ppt). Student může využít materiály vztahující se k jeho diplomové práci, avšak obsahem prezentace nemůže být samotná diplomové práce. V následné diskusi nad tématem student musí prokázat svoji znalost zvoleného tématu i širší specializace, do níž téma náleží. Otázky mu mohou klást všichni členové komise. Téma prezentace je třeba volit tak, aby bylo pro studenta specifické a odráželo jeho zaměřen specializaci. Nemá tedy vycházet z náplně povinných kurzů, ale z oblasti, na kterou se student zaměřuje a v níž je ve srovnání s ostatními kolegy odborníkem.

   Okruhy SZZk ke stažení v PDF

   Samostatný projekt

   Obhajoba samostatného projektu jakožto závěrečného výstupu zvolené profesní profilace je součástí SZZk. Konzultant samostatného projektu (vedoucí příslušného absolvovaného workshopu) funguje jen jako schvalovatel a hodnotitel projektu, veškeré plánování a průběh projektu si řídí student zcela sám. K profilacím vyučovaným v rámci profesních profilačních linií je navíc přidána možnost analyticky zaměřeného projektu, kde student navazuje krom základních disciplín na teoreticky a analyticky zaměřené kursy z nabídky povinně volitelných. Analýza by měla korespondovat se zaměřením BDP, příp. být její přípravnou fází (konzultanty analytického projektu jsou dr. Lapčík nebo dr. Sedláková).

   Ke stažení v PDF: