Studium v zahraničí

Možnosti výjezdů studentů a zaměstnanců do zahraničí

Studenti všech studijních programů (BSP, MSP a DSP) a zaměstnanci FF UP si mohou vybrat z široké nabídky pobytů v zahraničí (pobytů studijních, výzkumných, výukových, výjezdů na praktickou stáž, školení, monitorovací cestu, konference…).  Existuje mnoho výměnných programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto krátkodobé mobility podporují. Nejznámější z těchto výměnných programů je program Erasmus+, který umožňuje vycestovat za studiem, praxí, výukou, či školením nejen do Evropy, ale i do mimoevropských zemí. Dalšími, i když méně známými výměnnými programy, jsou např. program CEEPUS, AKTION, DAAD, KAAD, Merrillův program, Visegrad Fund a další. Výjezdy do zahraničí se realizují také např. přes IGA, přes mezinárodní smlouvy MŠMT (tzv. AIA), přes smlouvy o spolupráci UP (tzv. Freemover) atd. Více informací najdete na níže uvedených odkazech.

Aktuality

 • Výběrové řízení na studijní pobyty na rok 2024/25 bude vypsáno v zimním semestru a uzávěrka bude včas oznámena.
 • Na výběrové řízení se používá aplikace STAG , kam se nahrává kompletní přihláška po vyhlášení výběrového řízení. 
 • Aktuální nabídku pracovních stáží najdete v aplikaci intlag.upol.cz.

Koordinátor zahraničních programů na KZU

Studenti

Možnosti výjezdů do zahraniční, partnerské instituce a termíny uzávěrek přihlášek jednotlivých výměnných programů jsou na stránkách Zahraničního oddělení FF UP.

Užitečné informace k organizaci a administraci výjezdu do zahraničí najdete na tomto odkazu.

Zaměstnanci

Možnosti výjezdů do zahraniční, partnerské instituce a termíny uzávěrek přihlášek jednotlivých výměnných programů jsou na stránkách Zahraničního oddělení FF UP jsou k dispozici zde.

Užitečné informace k organizaci a administraci výjezdu do zahraničí najdete na tomto odkaze.

 

KONTAKTNÍ OSOBA pro výjezdy studentů a zaměstnanců FF UP:

Jana Hořáková 
referentka oddělení pro zahraniční záležitosti
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (dv. č. 2.20)
+420 585 633 014
j.horakova@upol.cz

Webové stránky:    

https://www.ff.upol.cz – Studenti - Zahraničí
https://www.ff.upol.cz – Zaměstnanci - Zahraničí

 

Organizace a administrace zahraničních záležitostí

A) Zahraniční oddělení UP

B) Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP

C) Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky 

       

ad A) Zahraniční oddělení UP (Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc)

 • poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance
 • na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie, v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce UP, případně dalších programů.
 • poskytuje servis pro vyjíždějící  studenty v rámci  program Erasmus+ (podpis účastnické smlouvy, stipendia)
 • poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů
 • kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku, která se stará o záležitosti zahraniční spolupráce dané fakulty (viz bod B)

ad B) Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti 

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

 ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

 • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
 • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy (s výjimkou studijního pobytu Erasmus+ musí student nahlásit KAŽDÝ zahraniční výjezd, ať už studijní pobyt nebo stáž, za který chce získat kredity: výjezd se hlásí emailem fakultní koordinátorce, jinak nebude zaveden ve Stagu a nebude možné uznat kredity).
 • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
 • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty) 

Směrnice děkana: Uznávání kreditů za zahraniční studentské mobility

Pokyny k zadávání předmětů do Stagu 

ad C) Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky 

 • zajišťuje nominace studentů na studijní pobyty Erasmus+ a CEEPUS
 • schvaluje Learning agreement
 • uznává kredity po návratu

Pracovní stáže

Aktuální nabídky pracovních stáží jsou shromažďovány v aplikaci INTLAG (http://intlag.upol.cz). Abyste se mohli přihlásit do výběrového řízení, musíte se zaregistrovat do aplikace (heslo je stejné jako do Portálu). Tam najdete další informace o stážích a další podmínky.

Během stáže dostávají studenti stipendium (cca 400-500 euro/měsíc podle země);  za stáž lze získat až 10-20 kreditů (podle délky, 10 kreditů za měsíc) a bude uvedena v diploma supplement. Pozor! Jedná se o pracovní stáž, takže věnujte pozornost motivačnímu   dopisu - musíte reagovat na požadavky zaměstnavatele. V žádném případě  cílem stáže není, abyste  pracovali na své diplomové práci. Dobré je také podívat se do databáze Domu zahraniční spolupráce, jestli tam nejsou zprávy studentů přímo z toho místa.

Pracovní stáž si student  může domluvit i samostatně a pokusit se zajistit finanční podporu ze strany UP.

Pracovní stáže administruje Zahraniční oddělení UP, Mgr. Marie Raková (marie.rakova@upol.cz) nebo zástupce.

Před výjezdem je nutné kontaktovat koordinátorku FF UP (Jana Hořáková) a požádat o zavedení výjezdu do Stagu.  Learning agreement podepisuje koordinátor KZU (Věra Peterová).

Více informací ke stážím zde

Studijní pobyty (FAQ)

Podmínky výběrového řízení viz FAQ níže Na výběrové řízení se bude používat aplikace STAG , kam se nahrává kompletní přihláška včetně povinných příloh po vyhlášení výběrového řízení.

FAQ

STUDIJNÍ POBYTY  E R A S M U S + :  Často kladené dotazy

I. PŘIHLÁŠENÍ

 1. Kdo se může do programu Erasmus+ přihlásit?
 2. Podmínky studijního pobytu
 3. Kdy bude další výběrové řízení? V jakém ročníku mohu vyjet?
 4. V jakém semestru mohu vyjet?
 5. Musím umět jazyk země, do které pojedu?
 6. S jakými školami má KZU smlouvu?
 7. Náležitosti anglicky psané přihlášky
 8. Odevzdávání přihlášky ve STAGu

II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY

 1. Kontaktní osoby
 2. Co následuje po úspěšném výběrovém řízení?
 3. Jaké předměty si zvolit?
 4. Kolik kreditů?
 5. Jaké bude moje stipendium?

IV. PO NÁVRATU

 1. Proces uznávání kreditů na KZU

V. UŽITEČNÉ ODKAZYNab

 

I. PŘIHLÁŠENÍ

I.1 Kdo se může do programu   Erasmus přihlásit?

Erasmus je výměnný program, ktrerý má následující podmínky:

 • Student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia  (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. studia, pokud se hlásíte do navazujícího studia a chcete vyjet v prvním ročníku Mgr. studia (pokud mobilita začne před zápisem do navazujícího studia, musíte kontaktovat ZO FF UP a domluvit se na předčasném zápisu do studia) – základní podmínkou je status studenta v době výjezdu. 
 • Minimální délka pobytu v každém typu studia jsou 3 měsíce, maximum je 12 měsíců (tzn. každý student může vyjet několikrát v rámci jednoho typu studia – Bc./Mgr./PhD. –, dokud nevyčerpá 12 měsíců; započítává se i pobyt v rámci původního  programu LLP Erasmus a pracovní stáž) 

I.2 Podmínky studijního pobytu

 • existuje smlouva mezi katedrou KZU  a zahraniční institucí (přehled smluv viz níže)
 • délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců
 • student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří
 • student obdrží stipendium od vysílající instituce
 • stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. 

I. 3 Kdy bude další výběrové řízení?

Výběrové řízení na Erasmus+ se obvykle vypisuje na začátku ledna. Obsazují se místa na další akademický rok, tj. student může vyjet nejdříve v zimním semestru následujícího ak. roku. Náhradní výběrové řízení  může, ale nemusí být vypsáno na podzim (záleží na tom, jestli byl vyčerpán rozpočet). V náhradním výběrovém řízení, pokud bude vypsáno, je možné se přihlásit jen na místa neobsazená během řádného výběrového řízení (jedná se o mobility na bezprostředně následující letní semestr).

I.4 V jakém ročníku mohu vyjet?

Hlásit do výběrového řízení se můžou i studenti 1. ročníku Bc. studia. Hlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. programu a vyjet až v navazujícím studiu.

Pozor na výjezd v LS absolventského ročníku - může být problém získat potvrzení o absolvování kurzů od zahraniční školy, abyste včas uzavřeli studium před státnicemi.

I.5  V jakém semestru mohu vyjet?

U většiny škol je možné si vybrat, takže zvažte, který semestr je pro vás vhodnější (v době, kdy máte nahlášený výjezd, si nemůžete zapisovat předměty vyžadující přítomnost na výuce; předměty nevyučované – např. zkoušky, diplomové semináře atd. si nicméně zapsat můžete. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o individuální plán v maximální výši 10 vyučovaných kreditů, který schvaluje katedra, zahraniční oddělení FF UP a proděkan pro studijní záležitosti.

I.6 Musím umět jazyk země, do které pojedu? 

Jazykem výuky by všude měla být angličtina. Vzhledem k tomu, že od podání přihlášky do výjezdu uplyne 9 měsíců až rok, máte dost času, abyste si jazyk zlepšili.

Doklad o jazykových znalostech se nepřikládá k přihlášce do výběrového řízení, ale až k přihlášce na zahraniční školu v případě úspěchu ve výběrovém řízení.

I.7 S jakými školami má KZU smlouvu?

Nabídku partnerských kateder se snažíme neustále rozšiřovat, proto nejaktuálnější nabídku najdete vždy ve STAGu v nabídce ECTS výjezdy.

I.8  Odevzdávání přihlášky ve STAGu

Přihláška se podává elektronicky na ve STAGu. Návod k podání přihlášky ve Stagu zde. Každá katedra vypisuje výběrové řízení, do kterého se mohou přihlásit studenti, kteří na katedře studují. V případě dvouoborových studentů se studenti můžou hlásit do dvou VŘ vypsanými pod každým z jeho oborů/každou domovskou katedrou, či sekcí.  Pokud výběrové řízení své katedry nevidíte, kontaktujte koordinátora katedry (může být problém např.u studentů, kteří studují mezifakultně).

II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Výsledky se nastavují v aplikaci STAG po ukončení výběrového řízení. Pokud jste se jako dvouoboroví studenti hlásili úspěšně na dvě výběrová řízení, ale chcete jen na jeden pobyt, dejte prosím co nejdřív vědět svým koordinátorům, které místo zvolíte.

Poté budete kontaktování Zahraničním oddělením UP a informováni o dalším postupu.

III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY

III.1 Kontaktní osoby

·                KZU: dr. Peterová má na starosti záležitosti studijního charakteru (podpis Learning Agreement, uznávání kreditů po návratu)

·                Oddělení mezinárodních vztahů UP: podpis finanční dohody a uzavření mobility po návratu

·                Zahraniční oddělení FF UP: Před výjezdem (netýká se studijních pobytů Erasmus+, kde je to automatické) je nutné kontaktovat emailem referentku pro zahraniční styky na FF UP, která vám studijní pobyt zavede do Stagu.  Bez tohoto vám nemohou být uznané kredity.

 III.2 Co následuje po úspěšném výběrovém řízení?

Po výběrovém řízení by vás měla kontaktovat referentka z Oddělení mezinárodních vztahů UP a informovat vás o dalším postupu. Vaší zodpovědností je zjistit si termíny odevzdání přihlášek na danou zahraniční školu a další náležitosti přihlášky.

 III.3 Jaké předměty si zvolit?

Kurzy si vybírejte podle svého zaměření – není nutné vybírat jen ty, které mají svůj ekvivalent na KZU. Naopak, můžete si vybrat oborové předměty, které na KZU neučíme.

Respektujte ale obor, na který je smlouva uzavřená, není možné si bez souhlasu zahraniční školy vybírat předměty z jiných oborů. Primárně si musíte vybrat z nabídky předmětů, které nabízí partnerská katedra. Partnerská škola ale většinou nabízí i jazykové kurzy a jiné doplňkové předměty. 

Studenti Ph.D. studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem. V tom případě potřebují mít schválenou náplň pobytu od svého školitele a souhlas partnerské školy.

III.4 Kolik kreditů?

Podle směrnice děkana je minimum 20 ECTS kreditů za semestr s doporučením vytvoření malé rezervy, kdyby nějaký kurz v zahraničí nebyl z nějakého důvodu úspěšně ukončen. Pokud si zvolíte předměty jen za 20 kreditů, vystavujete se nebezpečí, že v případě nesplnění minima budete penalizováni.

Studenti Ph.D. studia, na rozdíl od všech ostatních, nemusí navštěvovat vyučované kurzy a mohou strávit pobyt výzkumem, pokud zahraniční instituce souhlasí. Do LA si mohou zapsat zahraniční stáž a/nebo diplomový seminář (se souhlasem svého školitele).

III.5 Jaké bude stipendium?

Výše stipendia se řídí tabulkami Národní agentury NAEP, záleží na destinaci.

IV. PO NÁVRATU

IV.1 Proces uznávání kreditů na KZU: zavedení výjezdu do Stagu

Pro zapsání získaných kreditů, které chcete uplatnit na KZU, do Stagu musíte po svém návratu katederní koordinátorce předložit oficiální Transcript of Records: to uděláte tak, že Transkript zavěsíte do Stagu a napíšete koordinátorce, že máte vše ve Stagu zavěšené.

Po vyplnění údajů ve Stagu  koordinátor údaje zkontroluje a předá na studijní oddělení, kde se údaje zapisují studentovi do karty.

 V. UŽITEČNÉ ODKAZY:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)