Studium v zahraničí

Organizace a administrace zahraničních záležitostí

Koordinátorkou všech zahraničních programů na KMKSŽ je Mgr. Petra Foretová, Ph.D. (e-mail)

a) Zahraniční oddělení UP (Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc)

 • poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance
 • na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie, v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce UP, případně dalších programů.
 • poskytuje servis pro vyjíždějící  studenty v rámci  program Erasmus+ (podpis účastnické smlouvy, stipendia)
 • poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů
 • kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku, která se stará o záležitosti zahraniční spolupráce dané fakulty.

b) Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF) 

ZO FF má na starosti organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP. Zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

 • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
 • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy (KAŽDÝ zahraniční výjezd, ať už studijní pobyt nebo stáž  - s výjimkou studijních pobytů Erasmus -, za který student chce získat kredity, musí emailem nahlásit fakultní koordinátorce, aby mu výjezd mohl být zaveden do STAGu).
 • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
 • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty) 

Směrnice děkana: Uznávání kreditů za zahraniční studentské mobility 

Pokyny k zadávání předmětů do STAGu 

c) Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

 • zajišťuje nominace studentů na studijní pobyty Erasmus+
 • schvaluje Learning agreement
 • uznává kredity po návratu
 • poskytuje jednorázové stipendium  studentům vyjíždějícím na studijní pobyt Erasmus+ 

Obecné informace

Podrobné informace o stipendijních programech najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů FF UP

Bližší informace o programu ERASMUS+ na KMKSŽ (studijní pobyty a pracovní stáže)

I. Program Erasmus+ na KMKSŽ 

a) Pracovní stáže

Aktuální nabídky pracovních stáží jsou shromažďovány v aplikaci INTLAG. Abyste se mohli přihlásit do výběrového řízení, musíte se zaregistrovat do aplikace, heslo je stejné jako do Portálu. Tam najdete další informace o stážích a další podmínky.

Během stáže dostávají studenti stipendium (v UK cca 500 euro/měsíc); za stáž lze získat až 15-20 kreditů (podle délky) a bude uvedena v diploma supplement. Pozor! Jedná se o pracovní stáž, takže věnujte pozornost motivačnímu dopisu - musíte reagovat na požadavky zaměstnavatele. V žádném případě cílem stáže není, abyste  pracovali na své diplomové práci. Dobré je také podívat se do databáze Národní agentury naep.cz, jestli tam nejsou zprávy studentů přímo z toho místa.

Pracovní stáž si student může domluvit i samostatně a pokusit se zajistit finanční podporu ze strany UP.

Pracovní stáže administruje Zahraniční oddělení UP, Mgr. Marie Raková

Před výjezdem je nutné kontaktovat koordinátorku FF UP (Jana Hořáková) a požádat o zavedení výjezdu do STAGu. Learning agreement podepisuje koordinátor KMKSŽ (Petra  Chvojková).

Více informací ke stážím

b) Studijní pobyty

I letos běží aplikace ERASMUSPLUS.UPOL.CZ, kam se nahrává kompletní přihláška po vyhlášení výběrového řízení.

POZOR: Uvádějte do přihlášky vedle kontaktního emailu vždy i svůj oficiální univerzitní email a pravidelně ho kontrolujte, protože na ten vám ze zahraničního oddělení budou chodit informace.

Partnerské instituce Erasmus+: KMKSŽ má smlouvy s následujícími institucemi:

II. Před výjezdem

Podmínky výjezdu:  

1) Při výjezdu plánovaném na zimní semestr musejí mít studenti do 30. června daného roku splněny  studijní povinnosti podmiňující zápis do dalšího ročníku (tj. do 30. června musejí mít dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět). Jinými slovy, nemusíte mít splněny všechny zápočty a zkoušky, ale 30.6. musí být jasné, že vám nic nebrání v postupu do dalšího ročníku.

2) V souvislosti s touto kontrolou probíhající ve spolupráci se SO FF nenominujeme na výjezd studenty, kteří by vyjížděli na pobyt v době prvního semestru navazujícího studia (tj. pokud se hlásíte v posledním ročníku Bc. studia a chce vyjet v prvním ročníku navazujícího studia, žádejte si o letní semestr).

Zavedení výjezdu do STAGu: Studenti, kteří byli vybráni na zahraniční pobyt, musí mít již před odjezdem pobyt zavedený ve STAGu. U studijních pobytů Erasmus+ si zahraniční oddělení FF přebírá  výsledky od OZV, tj. nemusíte nic hlásit, ale zkontrolujte si před výjezdem, že ho máte zavedený ve STAGu. Všechny ostatní výjezdy se musí hlásit fakultní koordinátorce (týká se zahraničních pobytů studijních i pracovních).

Podrobné informace o stipendijních programech a administrativě spojené se studiem v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů FF UP

Informace o výši stipendií, zkušenostech z pobytů atd. najdete na stránkách Erasmu+

Podpis Learning Agreement (LA):

LA podepisuje vždy příslušný katederní koordinátor. Pokud studujete dvouobor a chcete uznat kredity na obou katedrách, LA podepisují oba koordinátoři. Minimální počet kreditů, které musíte splnit, je 20 (KMKSŽ doporučuje, abyste si zapsali 25-30 kreditů).

Není nutné vybírat pouze předměty, které mají ekvivalent na KMKSŽ, v kategorii B uznáváme celé spektrum dalších předmětů (bližší informace u katederní koordinátorky Petry Chvojkové).  

III. Během pobytu 

Pokud došlo ke změně v Learning Agreement (měníte studované předměty), je nutné tyto změny vyznačit do tabulky During mobility a zajistit si podpisy příslušných koordinátorů doma i v zahraničí. Aktualizovanou smlouvu pak musíte poslat své referentce na OZV.

IV. Po návratu - povinnosti na KMKSŽ

Pro zapsání získaných kreditů do STAGu musíte příslušnému koordinátorovi předložit Transcript of Records a vyplnit si ve STAGu údaje podle pokynů Zahraničního oddělení FF UP. Dokumenty předložte co nejdřív po návratu. Kredity vám můžeme zapsat jen v případě, že máte výjezd zavedený ve STAGu a předměty vypsané (návod).

V případě, že zahraniční předmět odpovídá předmětu vyučovanému na KMKSŽ, je možné - ale pouze se souhlasem příslušného vyučujícího, který je garantem předmětu na KMKSŽ - tento zahraniční předmět uznat jako součást nějakého konkrétního modulu. Souhlas musíte získat od příslušného vyučujícího před zapisováním kreditů do STAGu; dodatečně to není možné.

Po vyplnění údajů ve STAGu předává katederní koordinátor podklady studijnímu oddělení, kde se údaje zapisují studentovi do karty. Poté si student vytiskne ze STAGu Proposal of Recognition a doručí svojí referentce na Zahraničním oddělení. 

V případě, že musíte uzavřít ročník / studium a škola vám stále ještě neposlala Transcript, kontaktujte včas koordinátorku KMKSŽ.