Studium v zahraničí

Aktuality

 • Pracovní stáže: aktuální nabídka viz aplikace intlag.upol.cz
 • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY Erasmus+ na akademický rok 2022/23: bylo vyhlášeno 3.1. 2022. Uzávěrka: 14. února 2022. 
 • Informační schůzka online: 10.2.2022 v 11 hodin v Big Blue Button: https://bbb.upol.cz/b/pet-iww-epu-2t7
 • Podmínky výběrového řízení: Na výběrové  řízení se používá aplikace STAG , kam se nahrává kompletní přihláška po vyhlášení výběrového řízení. Návod pro přihlášení přes STAG.

 

Organizace a administrace zahraničních záležitostí

Koordinátorkou všech zahraničních programů na KMKSŽ je Mgr. Petra Foretová, Ph.D. (e-mail)

a) Zahraniční oddělení UP (Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc)

 • poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance
 • na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie, v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce UP, případně dalších programů.
 • poskytuje servis pro vyjíždějící  studenty v rámci  program Erasmus+ (podpis účastnické smlouvy, stipendia)
 • poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů
 • kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku, která se stará o záležitosti zahraniční spolupráce dané fakulty.

b) Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF) 

ZO FF má na starosti organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP. Zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

 • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
 • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy (KAŽDÝ zahraniční výjezd, ať už studijní pobyt nebo stáž  - s výjimkou studijních pobytů Erasmus -, za který student chce získat kredity, musí emailem nahlásit fakultní koordinátorce, aby mu výjezd mohl být zaveden do STAGu).
 • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
 • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty) 

Směrnice děkana: Uznávání kreditů za zahraniční studentské mobility 

Pokyny k zadávání předmětů do STAGu 

c) Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

 • zajišťuje nominace studentů na studijní pobyty Erasmus+
 • schvaluje Learning agreement (a to jak jeho „papírovou“ formu, tak LA ve Stagu)
 • uznává kredity po návratu

Obecné informace

Podrobné aktuální informace o všech stipendijních programech najdete na stránkách: Zahraniční oddělení UP  a Oddělení zahraničních vztahů FF UP.

Bližší informace o programu ERASMUS+ na KMKSŽ (studijní pobyty a pracovní stáže)

I. Bližší informace o Programu Erasmus+ na KMKSŽ 

a) Pracovní stáže

Aktuální nabídky pracovních stáží jsou shromažďovány v aplikaci INTLAG. Abyste se mohli přihlásit do výběrového řízení, musíte se zaregistrovat do aplikace, heslo je stejné jako do Portálu. Tam najdete další informace o stážích a další podmínky.

Během stáže dostávají studenti stipendium; za stáž lze získat až 15-20 kreditů (podle délky) a bude uvedena v diploma supplement. Pozor! Jedná se o pracovní stáž, takže věnujte pozornost motivačnímu dopisu - musíte reagovat na požadavky zaměstnavatele. V žádném případě cílem stáže není, abyste  pracovali na své diplomové práci. Dobré je také podívat se do databáze Národní agentury naep.cz, jestli tam nejsou zprávy studentů přímo z toho místa.

Pracovní stáž si student může domluvit i samostatně a pokusit se zajistit finanční podporu ze strany UP.

Pracovní stáže administruje Zahraniční oddělení UP, Mgr. Marie Raková, nebo její zástupce. Kontakty naleznete na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Před výjezdem je nutné kontaktovat koordinátorku FF UP (Jana Hořáková) a požádat o zavedení výjezdu do STAGu. Learning agreement podepisuje koordinátor KMKSŽ (Petra  Foretová).

Více informací ke stážím

 

b) Studijní pobyty

Na výběrové řízení se bude používat aplikace STAG , kam se nahrává kompletní přihláška včetbě povinných příloh po vyhlášení výběrového řízení. Návod pro přihlášení přes STAG zde.  

POZOR: veškeré informace chodí na oficiální univerzitní email

Partnerské instituce Erasmus+: V současné době se obnovují smlouvy platné od roku 2022/3. 

II. Před výjezdem

Podmínky výjezdu:  

1) Při výjezdu plánovaném na zimní semestr musejí mít studenti do 30. června daného roku splněny  studijní povinnosti podmiňující zápis do dalšího ročníku (tj. do 30. června musejí mít dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět). Jinými slovy, nemusíte mít splněny všechny zápočty a zkoušky, ale 30.6. musí být jasné, že vám nic nebrání v postupu do dalšího ročníku.

Zavedení výjezdu do STAGu: Studenti, kteří byli vybráni na zahraniční pobyt, musí mít již před odjezdem pobyt zavedený ve STAGu. U studijních pobytů Erasmus+ si zahraniční oddělení FF přebírá  výsledky od OZV, tj. nemusíte nic hlásit, ale zkontrolujte si před výjezdem, že ho máte zavedený ve STAGu. Všechny ostatní výjezdy se musí hlásit fakultní koordinátorce (týká se zahraničních pobytů studijních i pracovních).

Podrobné informace o stipendijních programech a administrativě spojené se studiem v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů FF UP

Informace o výši stipendií, zkušenostech z pobytů atd. najdete na stránkách Erasmu+

Podpis Learning Agreement (LA):

FF UP postupně přechází na systém Erasmus without Papers (EWP), ale v současné době se papírování ještě nevyhneme, tzn. v přechodném období se podepisuje papírová verze Learning agreement, ale zároveň  už se veškerá evidence dělá elektronicky ve Stagu. Pokud studujete dvouobor a chcete uznat kredity na obou katedrách, papírovou LA podepisují oba koordinátoři. Ve Stagu - po předchozí domluvě mezi oběma koordinátory a studentem - LA schvaluje hlavní koordinátor (většinou ten, na jehož katedru je vedena smlouva, případně ten, jehož katedře připadne větší část kreditů).  

Student si sám vyplní wordovský dokument Learning Agreement, který nalezne na stránkách Zahraničního oddělení UP, je zde také vzor, jak formulář přesně vyplnit. Výběr předmětů konzultuje předem s katederní koordinátorkou (mailem).

Student si zároveň vytvoří elektronický předvýjezdový Learning Agreement ve Stagu. Návod nalezne v Manuálu výjezdy – IS STAG

Learning agreement podepisuje a ve Stagu schvaluje katederní koordinátor.

Minimální počet kreditů, které musíte splnit, je 20 (KMKSŽ doporučuje, abyste si zapsali 25-30 kreditů).

Není nutné vybírat pouze předměty, které mají přesný ekvivalent na KMKSŽ! 

III. Během pobytu 

Pokud došlo ke změně v Learning Agreement (měníte studované předměty), je nutné toto zaznamenat A. v papírové verzi i B. ve STAGu:

A. změny vyznačit do tabulky During mobility a zajistit si podpisy příslušných koordinátorů doma i v zahraničí. Aktualizovanou smlouvu pak musíte poslat své referentce na ZO UP.

B. Ve Stagu upravíte předměty tak, aby to odpovídalo stavu během mobility. Tyto změny  ve Stagu elektronicky schvaluje katederní koordinátor. 

IV. Po návratu - povinnosti na KMKSŽ

 Pro uznání získaných kreditů  musíte  nahrát  do Stagu Transcript of Records a  Letter of Confirmation (potvrzení o délce pobytu), a vyplnit si ve Stagu údaje podle pokynů Zahr. oddělení FF UP. Dokumenty do Stagu nahrajte co nejdřív po návratu. Kredity vám můžeme zapsat jen v případě, že máte výjezd zavedený ve Stagu a předměty vypsané (návod zde; další pokyny na stránkách Zahraničních vztahů FF UP).

V případě, že zahraniční  předmět odpovídá předmětu vyučovanému na KMKSŽ, je možné - ale pouze se souhlasem příslušného vyučujícího, který je garantem předmětu na KMKSŽ - tento zahraniční předmět uznat jako nahrazující předmět KMKSŽ a součást nějakého konkrétního modulu. Souhlas musíte získat od příslušného vyučujícího před zapisováním kreditů do Stagu, dodatečně to není možné. Jinak se používají tzv. vycpávkové kurzy.

Po vyplnění údajů ve Stagu předává katederní koordinátor podklady studijnímu oddělení, kde se údaje překlopí studentovi do karty. Studenti, kteří vyjeli přes Erasmus, musejí ToR i LoC jednak nahrát do IS STAG, jednak e-mailem dodat referentkám ZO UP (sledujte aktuální pokyny ZO).

V případě, že musíte uzavřít ročník/studium a škola vám stále ještě neposlala Transcript, kontaktujte včas katederní koordinátorku KMKSŽ.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)