Rozvrh a harmonogram

Data blokové výuky LS 2021

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Workshop rozhlasové žurnalistiky: 15. 2., 1. 3., 8. 3., 22. 3., 29. 3., 12. 4.
Workshop foto žurnalistiky: 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5
Workshop psané žurnalistiky: podle STAGu: pravidelně sudý/lichý týden
Workshop online žurnalistiky: 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5.
Workshop DTP: výuka začne v březnu, data budou upřesněna
Média a právo: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5.
Základy epidemiologie a zdravotnictví: 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4.
Základy kriminologie: 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5.

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Teorie interpretace: 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 28. 4.
Metody a techniky výzkumu 2: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5.
Mediální studia 2: 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5.
Queer – média – popkultura: 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5.
Kultura a/vs. příroda: výuka začne v březnu, data budou upřesněna

ZMĚNA VYHRAZENA! Výuka je realizována převážně odborníky z praxe a ti musí ve výjimečných případech reagovat na aktuální pracovní úkoly. Před uvedenými termíny má vždy přednost aktuální informace od vyučujícího či zaslaná via STAG / Moodle.

Data blokové výuky ke stažení v PDF

Harmonogram akademického roku 2020 / 2021

Harmonogram 2020 / 2021 ke stažení v PDF

Průběh studia

Akademický rok 2019/2020:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru: 21. 9. – 19. 12. 2020
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)  
Zimní zkouškové období: 4. 1. – 12. 2. 2021
Výuka v letním semestru: 15. 2. – 14. 5. 2021
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)
Letní zkouškové období: 17. 5. – 30. 6. 2021
Hlavní prázdniny:  1. 7. – 31. 8. 2021

Splnění studijních povinností

Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý akademický rok (2019 / 2020):  15. 9. 2020

Zkoušková období končí 12. 2. 2021 (pro ZS) a 30. 6. 2021 (pro LS).

Konečné termíny pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci akademického roku 2018/2019:
- pro ZS: 31. 1. 2021 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)
- pro LS: 18. 6. 2021 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2020 / 2021: 6. 9. 2020.

Odevzdání projektu BDP/MDP: do 1. 4. 2021 (14:00)
(platí pro 2. ročník Bc. studia a 1. ročník Mgr. studia. Formulář + manuál jsou ke stažení na webu katedry. Odevzdání vytištěného projektu do stanoveného termínu – na sekretariát katedry, v elektronické podobě zaslat do téhož termínu na e-mailovou adresu: projekty@upmedia.cz. Do předmětu e-mailu napište: projekt BDP/MDP, název studijního programu, celé jméno a příjmení (vzor: Projekt MDP Mediální studia Karel Nový; soubor nazvěte dle konvence „projekt_BDP_Zurnalistika_Novy_Karel.doc“).

Zadání BDP/MDP:
Bez  schválení  projektu  BDP/MDP  vedením  katedry  nelze  podat  závazné  zadání BDP/MDP!
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem do IS STAG je 21. 5. 2021.

LEDEN 2021

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 13. 11. 2020. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 14. 12. 2020, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 3. 12. 2020, 11:00 (pro termín obhajob v lednu 2020; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD) – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v lednu 2020 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP.

Zadání Samostatného projektu (nebylo-li odevzdáno již v minulém semestru) je třeba odevzdat nejpozději: do 2. 11. 2020, 14:00 (pro termín SZZk v lednu; pro termín SZZK v květnu/červnu 2020 je třeba zadání Samostatného projektu odevzdat nejpozději: do 4. 12. 2020).

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 7. 12. 2020, 14:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci ZS 2020 / 2021: 31. 1. 2021 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 14. 12. 2020, 15:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 4. 1. do 22. 1. 2021.

Zápis do IS STAG pro LS 2020 / 2021 probíhá od 19. 1. (mgr. studium), resp. 21. 1. (bc. studium) do 22. 2. 2021, 24:00.

Nejpozději do 20. 2. 2021 je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat (poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na místa uvolněná na poslední chvíli).

Přijímací řízení

Podání přihlášky do magisterského studia: od 1. 11. 2020 do 15. 3. 2021.
Podání přihlášky do Ph.D. studia: od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021.

(KVĚTEN/)ČERVEN 2021

Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021 / 2022 budou zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 11. 2020), a dále podmínky, za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz níže). Nesprávné rozhodnutí  se může  stát  příčinou  nepřijetí  do  navazujícího  magisterského  studia v akademickém roce 2021 / 2022! Uchazeč se v takovém případě může ucházet o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 2022 / 2023!

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 26. 3. 2021. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 6. 5. 2021, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 30. 4. 2021, 11:00 (pro termín v květnu/červnu 2020; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD). – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v květnu/červnu 2021 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky (tj. studenty, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaného počtu kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsání k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce): 25. 4. 2021.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 6. 5. 2021, 11:00 (bylo-li zadání řádně odevzdáno v předchozím semestru do 4. 12. 2020).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 6. 5. 2021, 11:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v LS 2020 / 2021: 18. 6. 2021 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 24. 5. do 18. 6. 2021.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek:
- bakalářské prezenční studium: víkend 15.–16. 5. (a příp. 22.–23. 5.) 2021
- navazující magisterské studium - jeden studijní program: 14. 6. 2021
- navazující magisterské dvouoborové studium - kombinace dvou studijních programů: 15. 6. 2021

(SRPEN/)ZÁŘÍ 2021

Termín pro SZZk v září je hodnocen jako:

  1. Opravný
  2. První řádný pouze pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v souladu se Směrnicí č. 01/2006 ve věci uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 4. 6. 2021. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 24. 6. 2021, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 24. 6. 2021, 11:00 (pro termín v září 2020; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a  1  CD).  –  Pozor!  Po  tomto  termínu  již katedra  nebude  BDP/MDP  k obhajobě v (srpnu/)září 2021 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia) pro termín SZZk v září 2021: do 24. 6. 2021, 14:00.

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 24. 6. 2021, 11:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 25. 8. do 3. 9. 2021
(pro studenty 6. ročníku Bc. a 5. ročníku Mgr. studia od 25. 8. do 31. 8. 2021). 

Ostatní

Den otevřených dveří UP: 4. 12. 2020
Den otevřených dveří FF:  16. 1. 2021
Akademický týden UP: 15.–21. 2. 2021 (probíhá výuka!)
Sportovní den UP: 28. 9. 2020 a 12. 5. 2021