Rozvrh a harmonogram

Data blokové výuky ZS 2021

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

Praktikum rozhlasové žurnalistiky: 4. 10., 11.10., 18.10., 1.11, 8.11., 15.11.
Praktikum psané žurnalistiky: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
Praktikum fotožurnalistiky 30.9. další data budou upřesněna
Prakikum online žurnalistiky: 29.9. další data budou upřesněna
Praktikum DTP: 30.9. další data budou upřesněna
Kulturní žurnalistika 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
Politická žurnalistika 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12
Vědecká žurnalistika 1.10. další data budou upřesněna
Sportovní žurnalistika 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12.
Zdravotně-sociální žurnalistika 23.9. další data budou upřesněna
Elektronické publikační systémy 27.9., 11.10., 1.11., 15.11. 22.11.

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Mediální studia 1 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12.
Teorie obrazu (seminář) 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
Teorie obrazu (přednáška) 15. 10., 12. 11., 3. 12. (náhradní termín 17. 12.)
Gender – média – popkultura: 30.9. další data budou upřesněna
Metody a techniky výzkumu 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.

ZMĚNA VYHRAZENA! Výuka je realizována převážně odborníky z praxe a ti musí ve výjimečných případech reagovat na aktuální pracovní úkoly. Před uvedenými termíny má vždy přednost aktuální informace od vyučujícího či zaslaná via STAG / Moodle.

Data blokové výuky ke stažení v PDF

Harmonogram akademického roku 2021 / 2022

Harmonogram 2021 / 2022 ke stažení v PDF

Průběh studia

Akademický rok 2019/2020: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v zimním semestru: 20. 9. – 17. 12. 2021
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)  
Zimní zkouškové období: 3. 1. – 11. 2. 2022
Výuka v letním semestru: 14. 2. – 13. 5. 2022
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)
Letní zkouškové období: 16. 5. – 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny:  1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Splnění studijních povinností

Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý akademický rok (2020 / 2021):  6. 9. 2020

Zkoušková období končí 11. 2. 2022 (pro ZS) a 30. 6. 2022 (pro LS).

Konečné termíny pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci akademického roku 2021/2022:
- pro ZS: 31. 1. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)
- pro LS: 17. 6. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2021 / 2022: 5. 9. 2022.

Odevzdání projektu BDP/MDP: do 4. 4. 2022 (14:00)
(platí pro 2. ročník Bc. studia a 1. ročník Mgr. studia. Formulář + manuál jsou ke stažení na webu katedry. Odevzdání vytištěného projektu do stanoveného termínu – na sekretariát katedry, v elektronické podobě zaslat do téhož termínu na e-mailovou adresu: projekty@upmedia.cz. Do předmětu e-mailu napište: projekt BDP/MDP, název studijního programu, celé jméno a příjmení (vzor: Projekt MDP Mediální studia Karel Nový; soubor nazvěte dle konvence „projekt_BDP_Zurnalistika_Novy_Karel.doc“).

Zadání BDP/MDP:
Bez  schválení  projektu  BDP/MDP  vedením  katedry  nelze  podat  závazné  zadání BDP/MDP!
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem do IS STAG je 20. 5. 2022.

LEDEN 2022

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 12. 11. 2021. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 13. 12. 2021, 15:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 6. 12. 2021, 15:00 (pro termín obhajob v lednu 2020; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD) – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v lednu 2022 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP.

Zadání Samostatného projektu (nebylo-li odevzdáno již v minulém semestru) je třeba odevzdat nejpozději: do 1. 11. 2021, 14:00 (pro termín SZZk v lednu; pro termín SZZK v květnu/červnu 2022 je třeba zadání Samostatného projektu odevzdat nejpozději: do 6. 12. 2021).

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 9. 12. 2020, 14:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci ZS 2020 / 2021: 31. 1. 2021 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 13. 12. 2021, 15:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 3. 1. do 21. 1. 2022.

Zápis do IS STAG pro LS 2021 / 2022 probíhá od 18. 1. (mgr. studium), resp. 20. 1. (bc. studium) do 21. 2. 2022, 24:00.

Nejpozději do 19. 2. 2021 je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat (poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na místa uvolněná na poslední chvíli).

Přijímací řízení

Podání přihlášky do magisterského studia: od 1. 11. 2021 do 15. 3. 2022.
Podání přihlášky do Ph.D. studia: od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022.

(KVĚTEN/)ČERVEN 2022

Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2022 / 2023 budou zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 11. 2021), a dále podmínky, za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz níže). Nesprávné rozhodnutí  se může  stát  příčinou  nepřijetí  do  navazujícího  magisterského  studia v akademickém roce 2022 / 2023! Uchazeč se v takovém případě může ucházet o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 2023 / 2024!

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 25. 3. 2022. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 5. 5. 2022, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 28. 4. 2023, 11:00 (pro termín v květnu/červnu 2020; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD). – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v květnu/červnu 2022 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky (tj. studenty, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaného počtu kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsání k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce): 24. 4. 2022.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 5. 5. 2022, 11:00 (bylo-li zadání řádně odevzdáno v předchozím semestru do 6. 12. 2021).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 5. 5. 2022, 11:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v LS 2021 / 2022: 17. 6. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 23. 5. do 17. 6. 2022.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek:
- bakalářské prezenční studium: 14.–15. 5. (a příp. 21.–22. 5.) 2022
- navazující magisterské studium - jeden studijní program: 13. 6. 2022
- navazující magisterské dvouoborové studium - kombinace dvou studijních programů: 14. 6. 2022

(SRPEN/)ZÁŘÍ 2022

Termín pro SZZk v září je hodnocen jako:

  1. Opravný
  2. První řádný pouze pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v souladu se Směrnicí č. 01/2006 ve věci uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 3. 6. 2022. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 23. 6. 2022, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 23. 6. 2021, 11:00 (pro termín v září 2020; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a  1  CD).  –  Pozor!  Po  tomto  termínu  již katedra  nebude  BDP/MDP  k obhajobě v (srpnu/)září 2022 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia) pro termín SZZk v září 2022: do 23. 6. 2022, 11:00.

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 23. 6. 2022, 11:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2022 (konkrétní termíny budou vypsány do 3. 6. 2022 – viz výše).

Ostatní

Den otevřených dveří UP: 3. 12. 2021 A 15. 1. 2022
Akademický týden UP: 14.–20. 2. 2022 (probíhá výuka!)
Sportovní den UP: 28. 9. 2021 a 11. 5. 2022