Rozvrh a harmonogram

Harmonogram akademického roku 2018 / 2019

Průběh studia

Akademický rok 2018/2019: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Výuka v zimním semestru:17. 9. – 16. 12. 2018
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)  
Zimní zkouškové období:2. 1. – 8. 2. 2019
Výuka v letním semestru:11. 2. – 12. 5. 2019
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)
Letní zkouškové období:13. 5. – 30. 6. 2019
Hlavní prázdniny:  1. 7. 2019 – 31. 8. 2019

Splnění studijních povinností

Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý akademický rok (2017/2018): 6. 9. 2018

Zkoušková období končí 8. 2. 2019 (pro ZS) a 30. 6. 2019 (pro LS).

Konečné termíny pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci akademického roku 2018/2019:
- pro ZS: 1. 2. 2019 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)
- pro LS: 21. 6. 2019 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2018/2019: 5. 9. 2019.

Odevzdání projektu BDP/MDP: do 1. 4. 2019 (14:00)
(platí pro 2. ročník Bc. studia a 1. ročník Mgr. studia. Formulář + manuál jsou ke stažení na webu katedry. Odevzdání vytištěného projektu do stanoveného termínu – na sekretariát katedry, v elektronické podobě zaslat do téhož termínu na e-mailovou adresu: projekty@upmedia.cz. Do předmětu e-mailu napište: projekt BDP/MDP, název studijního programu, celé jméno a příjmení (vzor: Projekt MDP Mediální studia Karel Nový; soubor nazvěte dle konvence „projekt_BDP_Zurnalistika_Novy_Karel.doc“).

Zadání BDP/MDP:
Bez  schválení  projektu  BDP/MDP  vedením  katedry  nelze  podat  závazné  zadání BDP/MDP!
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem do IS STAG je 17. 5. 2019.

LEDEN 2019

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 15. 11. 2018. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 13. 12. 2017, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 6. 12. 2018, 15:00 (pro termín obhajob v lednu 2018; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD) – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v lednu 2019 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP.

Zadání Samostatného projektu (nebylo-li odevzdáno již v minulém semestru) je třeba odevzdat nejpozději: do 5. 11. 2018, 14:00 (pro termín SZZk v lednu; pro termín SZZK v květnu/červnu 2019 je třeba zadání Samostatného projektu odevzdat nejpozději: do 30. 11. 2018).

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 6. 12. 2018, 14:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci ZS 2016/2017: 1.   2. 2019 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 13. 12. 2018, 11:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 7. 1. do 25. 1. 2019.

Předzápis do IS STAG pro LS 2017/2018 probíhá od 15. 1. (mgr. studium), resp. 17. 1. (bc. studium) do 17. 2. 2019, 24:00.

Nejpozději do 15. 2. 2018 je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat (poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na místa uvolněná na poslední chvíli).

Přijímací řízení

Podání přihlášky do magisterského studia: od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019.
Podání přihlášky do Ph.D. studia: od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019.

(KVĚTEN/)ČERVEN 2019

Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 budou zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 11. 2018), a dále podmínky, za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz níže). Nesprávné rozhodnutí  se může  stát  příčinou  nepřijetí  do  navazujícího  magisterského  studia v akademickém roce 2018/2019! Uchazeč se v takovém případě může ucházet o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021!

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 29. 3. 2019. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 2. 5. 2019, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 25. 4. 2019, 15:00 (pro termín v květnu/červnu 2019; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a 1 CD). – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v květnu/červnu 2019 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky (tj. studenty, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaného počtu kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsání k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce): 21. 4. 2019.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 2. 5. 2019, 14:00 (bylo-li zadání řádně odevzdáno v předchozím semestru do 30. 11. 2018).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 2. 5. 2019, 11:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v LS 2018/2019: 21. 6. 2019 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 20. 5. do 14. 6. 2019.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek:
- bakalářské prezenční studium: víkend 18.–19. 5. (a příp. 25.–26. 5.) 2019
- navazující magisterské jednooborové studium: 10. 6. 2019
- navazující magisterské dvouoborové studium: 11. 6. 2019

(SRPEN/)ZÁŘÍ 2018

Termín pro SZZk v září je hodnocen jako:

  1. Opravný
  2. První řádný pouze pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v souladu se Směrnicí č. 01/2006 ve věci uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 7. 6. 2019. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 20. 6. 2019, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 20. 6. 2019, 11:00 (pro termín v září 2019; nahrát do STAGu + po orazítkování na SO odevzdat na sekretariát katedry: 2 výtisky a  1  CD).  –  Pozor!  Po  tomto  termínu  již  katedra  nebude  BDP/MDP  k obhajobě v (srpnu/)září 2019 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia) pro termín SZZk v září 2019: do 20. 8. 2019, 14:00.

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 20. 6. 2019, 11:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 26. 8. do 5. 9. 2019
(pro studenty 6. ročníku Bc. a 5. ročníku Mgr. studia od 26. 8. do 30. 8. 2019). 

Ostatní

Den otevřených dveří UP: 7. 12. 2018
Den otevřených dveří FF:  19. 1. 2019
Akademický týden UP: 18.–24. 2. 2019 (probíhá výuka!)
Sportovní den UP: 28. 9. 2018 a 15. 5. 2019